Ahad, 22 Ogos 2010

INFO AL-QURAN 3

KESAHIHAN SANAD (dalam dunia Qiraat)

Rujukan al-Nasyr Fi al-Qiraat al-'Asyr dan Fann al-Tartil menyatakan :

"Ia (kesahihan sanad) adalah salah satu rukun yang semestinya dimiliki sehingga sesuatu bentuk bacaan Qiraat itu menjadi sahih.

Dan, agar sanad itu sahih pula : maka semestinya ia mutawatir, masyhur dan dikenali ramai".

Mutawatir itu bermakna : berlakunya pemindahan sesuatu bentuk Qiraat itu dari satu kelompok ke satu kelompok manusia yang mustahil boleh berlaku untuk mereka berpakat untuk berbohong pada setiap peringkat dari peringkat-peringkat sanad.

Dan, disyaratkan bagi penerimaan sanad yang sahih lagi mutawatir itu adalah ia selaras dengan resam penulisan salah satu dari Mushaf-mushaf Usmani, dan Bahasa Arab.

Dalam Muqaddimah al-Tahrir Wa al-Tanwir menyebut :

"Sanad-sanad Qiraat yang sepuluh itu berakhir dengan kepada lapan orang sahabat ra, mereka ialah : Umar bin al-Khattab, Usman bin 'Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Abu Darda', Zaid bin Thabit, dan Abu Musa al-Asy'ari. Maka sebahagian Qiraat ada yang berakhir dengan kelapan-lapan sahabat itu dan ada juga dengan sebahagiannya sahaja".

Abdullah bin al-Mubarak berkata (dalam Sahih Muslim) :

"al-Isnad itu adalah dari agama, dan jika tiada ia nescaya sesiapa boleh berkata dengan apa yang ia mahu".

PAUTAN :

1) Mustafa Sodiq al-Rifa'ie dalam kitabnya I'jaz al-Quran Wa al-Balaghah al-Nabawiyyah menyatakan :

"Kemudian (setelah disalin semula semasa Zaman pemerintahan Saidina Usman bin 'Affan ra) dihantar ke setiap negara satu Mushaf. Pada pendapat yang masyhur ia sebanyak tujuh Mushaf. Dihantar ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah dan Kufah. Dan satu lagi Mushaf disimpan sendiri di Madinah, ia dinamakan juga sebagai al-Umm. Kemudiannya (Saidina Usman ra) memerintahkan mushaf selain dari tujuh ini dibakar...Hal ini berlaku pada tahun 25 Hijrah".

Perlu diketahui juga bahawa setiap Mushaf yang tujuh itu terdapat perbezaan resamnya kerana ingin memelihara bentuk-bentuk Qiraat yang diamalkan oleh umat Islam di setiap negara itu. Hal ini telah kita bincangkan di artikel yang lalu, pembaca boleh merujuk kembali artikel yang lepas untuk memahami maksud ini.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Fattah al-Qodhi dalam kitabnya Tarikh al-Mushaf al-Syarif :

"Maka Tujuh Huruf itu bertebaran dalam keenam-enam Mushaf itu (kerana pendapatnya ada enam salinan Mushaf). Lalu Qiraat yang baca (( ووصى بها إبراهيم )) tidak akan didapati pada Mushaf Madinah dan Syam, namun terdapat di Mushaf yang lain".

Ini kerana Mushaf Madinah dan Syam ditulis dengan (( وأوصى بها إبراهيم )) bagi meraikan bentuk Qiraat yang diajar oleh Zaid bin Thabit ra kepada penduduk Madinah (Qiraat Nafi' dan Abu Ja'far), dan Mughirah bin Syihab ra (Qiraat Ibnu 'Amir) kepada penduduk Syam.

2) Selaras dengan Bahasa Arab dijadikan sebagai salah satu syarat sahihnya satu-satu bentuk Qiraat adalah perlu dilihat dan diselidiki semula.

Ini kerana bersebabkan lahjah-lahjah dalam Bahasa Arab adalah tidak selari antara satu sama lainnya. Lalu menyebabkan kaedah-kaedah Nahu dan Sorof yang timbul dari situasi itu juga akan berbeza antara satu sama lain. Bahkan kalau dilihat dalam satu lahjah pun kadang-kadang ahli bahasanya berbeza pendapat dalam menentukan kaedah tatabahasanya.

Ada kemungkinan juga, lahjah dari satu kelompok suku Arab yang berada jauh pedalaman dari pengetahuan ramai berbeza dengan lahjah bahasa Arab yang lainnya. Lalu ia bertepatan pula dengan salah satu bentuk Qiraat. Menyebabkan orang tidak tahu hal ini akan menyatakan : "Qiraat ini salah kerana tidak bertepatan dengan Bahasa Arab kita".

Oleh kerana itu, sesetengah kitab yang membicarakan ilmu ini tidak bersetuju dengan syarat ini. Dengan kata mereka cukuplah syarat Mutawatir dan selaras dengan Resam Usmani mengatasi syarat Bahasa Arab itu.

Kalau dilihat dalam ilmu bahasa ini pun kita akan dapati ulama Kufah dan Basrah sentiasa berselisih pendapat dalam beberapa hal bahasa. Apatah lagi bahasa-bahasa suku lahjah yang jauh dari pengetahuan orang ramai.

Penulis tidak dapat menyatakan kitab rujukan dalam hal ini kerana kitab-kitab itu sudah tiada dalam simpanan penulis. Namun ia masih segar diingatan, alhamdulillah.

Sekian...Salam Ramadhan.

.

Jumaat, 11 Jun 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 4


(EPI. : GURU-GURU MASJID BANI UMAYYAH)Di masjid ini, terdapat beberapa halaqah pengajian dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Ahli-ahli Hadis membaca kitab-kitab Hadis sambil duduk di atas kerusi yang tinggi. Qari-qari al-Quran membaca Mushaf dengan suara yang merdu pada waktu pagi dan petang. Di masjid ini juga ada sekumpulan guru yang mengajar al-Quran. Setiap mereka bersandar pada tiang masjid, mentalqinkan (iaitu membaca sesuatu ayat kemudian dituruti pula) dan mengajar kanak-kanak kecil. Mereka tidak menulis al-Quran di papan untuk memelihara kesucian Kitabullah.

Guru yang mengajar khat berbeza dengan guru al-Quran. Beliau menggunakan kitab-kitab syair dan lain-lain untuk mengajar kanak-kanak tersebut. Seorang kanak-kanak akan bertukar daripada guru al-Quran kepada guru yang mengajar khat. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan mahir dalam penulisan khat kerana guru khat tidak mengajar perkara yang lain...

Selasa, 1 Jun 2010

MAKSUD "AL-QURAN DITURUNKAN ATAS TUJUH HURUF".

Bismillah, walhamdulillah.

Sahabat kunjungan yang dirahmati Allah sekalian,

Dimaklumi bersama, al-Quran itu mempunyai kepelbagaian bentuk bacaan yang kita sebut sebagai wajah-wajah Qiraat samada Hafs, Qalun, Warsy dan seumpamanya sehingga kepada 20 bentuk bacaan yang tersendiri. Bahkan pada hakikatnya bilangan itu sebenarnya lebih lagi namun yang sempat dirakam dalam catatan ulama adalah 10 imam dan setiap satu mempunyai 2 riwayat yang berbeza.

Ini dapat kita lihat dari suasana bentuk pembacaan yang wujud pada ketika ini terutamanya mereka yang mendalami ilmu ini di bilik-bilik kuliah ataupun halaqah pengajian pasti mengetahui tentangnya samada sedikit atau banyak.

Negara kita pun tidaklah ketinggalan dalam bab ini disebabkan suatu ketika dulu adanya program realiti yang berbentuk akademi telah mendedahkan serta membuka ruang mata masyarakat melihat sendiri dan mengetahui tentang ilmu yang sudah lama tersimpan dalam kocek mereka.

Secara asasnya, hal ini dapat kita lihat dari hadis-hadis Baginda saw yang menyebutkan tentang penurunan al-Quran dengan 7 huruf seperti hadis yang berikut :


1) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra menyatakan: Telah bersabda Nabi saw:

"Malaikat Jibril as telah membacakan kepadaku dengan satu huruf (bentuk bacaan) lalu aku mengulang bacaan itu, aku sentiasa meminta Jibril supaya menambahkan lagi huruf yang lain (meminta Jibril as supaya mohon dari Allah swt bentuk bacaan yang lain) dari ayat tersebut dan beliau menambahkan sehingga kepada tujuh huruf".

2) Dari Bukhari dan Muslim juga bahawa Umar bin al-Khattab ra berkata: "Aku mendengar Hisyam bin Hakim ra (yang sedang sembahyang) membaca surah al-Furqan ketika itu Rasulullah saw masih hidup. Lalu aku perhati bacaannya, dia membaca dengan banyak huruf yang aku sendiri tidak baca seperti itu di depan Rasulullah saw. Aku berazam untuk menangkapnya sejurus saja dia selesai sembahyang, aku tunggu sehingga dia memberi salam kemudian aku pegang dia dengan kain selempangnya dan bertanya: "Siapa yang bacakan kepada kau sepertimana yang aku dengar tadi?". Dia menjawab: "Rasullullah saw yang bacakan kepadaku (seperti itu)". Aku berkata: "Kau penipu, demi Allah, Rasulullah tidak bacakan kepadaku seperti itu". Kemudian aku membawa dia bertemu Rasulullah saw dan aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Aku mendengar dia membaca surah al-Furqan dengan huruf yang kau tidak bacakan kepadaku sedangkan kau telah mengajarkan aku bacaan surah itu". Lalu Rasulullah saw bersabda: "Lepaskan dia wahai Umar! Bacalah wahai Hisyam!". Dia pun membaca seperti yang aku dengar tadi dan Rasulullah saw bersabda: "Demikianlah seperti itu diturunkan", kemudian Rasulullah saw menyuruhku pula:"Bacalah wahai Umar!". Maka aku baca sepertimana yang Baginda ajarkan, dan Rasullullah saw bersabda: "Itu juga seperti yang telah diturunkan, sesungguhnya ini adalah al-Quran yang diturunkan dengan tujuh huruf maka bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari salah satu huruf itu".


Di sana banyak lagi dalil-dalil yang datang dari Baginda Rasulullah saw yang menunjukkan bahawa bentuk-bentuk bacaan yang berbeza itu adalah kehendak Rasulullah sendiri agar Allah swt menurunkan satu-satu ayat al-Quran dengan pelbagai bentuk bacaan supaya memudahkan umatnya yang terdiri dari pelbagai kabilah dan peringkat umur untuk membaca al-Quran dengan kesesuaian lidah mereka (ini dikhususkan kepada kaum Arab sahaja, kerana ketika turunnya ayat-ayat Allah swt ini bangsa Arab ramai yang mula masuk agama Islam sedangkan mereka dari pelbagai kabilah, daerah dan peringkat umur, sudah tentu lidah antara mereka mempunyai perbezaan dalam menuturkan bahasa Arab itu sendiri apatah lagi al-Quran yang datang untuk mereka baca dan berpegang dengannya).


Topik perbincangan :

Sahabat sekalian,

Apakah yang dimaksudkan dengan tujuh huruf tersebut?

Para ulama telah meontarkan pandangan dalam menghuraikan maksud dari sabda Baginda itu yakni "7 huruf" sehingga pandangan mereka mencapai sekitar 40 pendapat. Masing-masing mengemukakan hujah tersendiri dalam bab ini.

Masih teringat lagi dalam bilik kuliah dulu, kami diberitahu pendapat yang paling hampir kepada kesuluruhan maksud dan perubahan yang ada dalam ilmu Qiraat adalah sebagaimana yang dilontarkan oleh Abu al-Fadhl al-Razi dalam kitabnya al-Lawa'ih اللوائح. Lalu kebanyakan rakan memilih pendapatnya seperti berikut :

"Kata sabda itu tidak terkeluar dari tujuh corak ikhtilaf (yang ada dalam Qiraat) : Pertama - Perubahan kata nama dari segi ifrad, tathniah, jamak, tazkir dan taknis. Kedua - Perubahan kata perbuatan dari segi madhi, mudhari' dan amr. Ketiga - Bentuk-bentuk i'rab. Keempat - Pengurangan dan penambahan. Kelima - Mendahulukan atau mengkemudiankan. Keenam - Penggantian. Ketujuh - Perubahan dialek samada fath, imalah, tarqiq, tafkhim, idgham, izhar dan seumpamanya".

Namun pintu memilih tidaklah tertutup begitu sahaja kerana di sana banyak lagi pendapat ulama yang mempunyai kebenarannya juga, antaranya seperti berikut :

"Bahawa yang dimaksudkan dengan tujuh itu ialah tujuh bentuk bacaan qiraat dan hal ini hanya sedikit sangat berlaku dalam al-Quran seperti pada ayat 60, surah al-Maidah : ( وعبد الطاغوت ) dan ayat 23, surah al-Isra' : ( فلا تقل لهما أف ). Kebanyakan kalimah hanya dua, tiga, empat bentuk sahaja. Secara jawapannya : Dimaksudkan ialah ada perbezaan bentuk kalimah dalam al-Quran dari satu bentuk, dua, tiga dan sehingga mencecah tujuh bentuk adalah tahap yang paling maksimum".

Namun, disebalik pengkajian dan penamatan, penulis juga mempunyai pendapat dalam hal ini. Pendapat yang ingin dilontarkan ini tiada dari 40 pendapat ulama yang disebut tadi.

Pandangan penulis :

Maksud dari tujuh huruf itu ialah :

Angka tujuh itu ialah bukan menunjukkan kepada sesuatu yang perkara yang tertentu yang mempunyai bilangan sehingga tujuh perkara. Tetapi ialah angka tujuh atau tujuh puluh itu lazimnya digunakan oleh masyarakat Arab bagi menunjukkan satu jumlah yang banyak.
(Kaedah Memahami Hadis-hadis Musykil oleh Hafiz Firdaus Abdullah, m.s. 33, Jahabersa)


Hal ini banyak kita dapat lihat dalam al-Quran sendiri seperti Firman Allah swt :

1) ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )

Maksudnya :
((Bandingan (derma) orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah) Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat kurniaNya) lagi meliputi ilmu pengetahuanNya)).
(al-Baqarah, ayat 261)

2) ( ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم )

Maksudnya :
((Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan (menjadi tinta), dengan dibantu pula tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana)).
(Luqman, ayat 27)

3) ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفاسقين )

Maksudnya :
(( (Orang munafik itu) sama sahaja (samada) engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun untuk mereka. Jika engkau (Muhammad) meminta ampun bagi mereka tujuh puluh kali (sekalipun) maka Allah tidak sama sekali mengampunkan mereka, yang demikian itu kerana mereka telah kufur kepada Allah dan RasulNya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasiq))
(al-Taubah, ayat 80)

4) Dari Abdullah bin Umar ra, Abu Musa ra dan Abu Hurairah ra, sabda Baginda saw :

( المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء )

Maksudnya :
(Orang mukmin makan dengan satu usus, manakala orang kafir makan dengan tujuh usus).
(Rwy. al-Bukhari, Muslim dan lain-lain)


Angka tujuh dalam sabdaan Baginda di atas tidaklah membezakan antara satu dan tujuh usus dengan tujuan memberi pengertian dari sudut sains biologi tetapi adalah satu kiasan bahawa orang Islam makan sedikit manakala orang bukan Islam makan banyak.

Ditambah lagi dalam hal ini, semua doktor sepakat mengatakan bahawa semua manusia tanpa mengira muslim atau kafir, memiliki sistem usus yang sama.Akhir

Begitulah lontaran pandangan penulis dalam menyatakan maksud tujuf huruf ini. Sekalipun begitu tidaklah dinafikan berkemungkinan besar memang tujuh itu menunjukkan kepada perkara yang tertentu. Cumanya hal ini Baginda saw tidak menjelaskan dan tiada dalam hadis yang menerangkan secara terperinci maksud tujuh huruf. Maka ianya menjadi perkara furu' yang membenarkan para ilmuwan memberi pandangan masing-masing tanpa terkeluar dari berhujahkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan.

Bagi pembaca yang mempunyai komen terhadap artikel ini, penulis sangat mengalu-alukan untuk melontarkan komen tersebut, kerana mungkin ada perkara yang penulis terlepas pandang atau tidak tahu.

Sekian, terima kasih...


Rabu, 19 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 3


(EPI. : MASJID JAMIK DAMSYIK YANG DINAMAI SEBAGAI MASJID BANI UMAYYAH)Masjid Bani Umayyah merupakan salah sebuah masjid yang terbesar di dunia. Binaannya pula adalah yang paling sempurna dan yang paling indah. Tiada masjid yang diketahui dan didapati serupa dengannya. Orang yang bertanggungjawab membinanya ialah Amir al-Mukiminin al-Walid bin Abdil Malik bin Marwan. Baginda telah menghantar utusan kepada raja Rom di Qustantiniyyah (Kostantinopal) dan memohon supaya raja tersebut mengirim jurubina kepadanya. Kemudian Raja Rom telah mengirim seramai 12,000 orang jurubina.

Dahulunya tapak masjid ini ialah sebuah gereja. Apabila orang Islam menawan Damsyik, Khalid bin al-Walid ra masuk melalui salah satu penjurunya dengan pedang terhunus dan mara hinggalah sampai di kawasan tengah banggunan gereja. Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra pula masuk melalui Barat secara damai dan beliau mara hinggalah kawasan tengah banggunan gereja. Akhirnya orang Islam menjadikan sebahagian daripada bangunan gereja yang dimasuki oleh mereka secara kekerasan sebagai masjid, sementara sebahagian dari bangunan gereja itu pula yang dimasuki secara perdamaian dikekalkan sebagai gereja. Apabila al-Walid mengambil keputusan untuk memasukkan kawasan gereja itu ke dalam masjid, beliau telah meminta supaya orang Rom menjual gereja mereka itu kepadanya dengan sebarang bayaran yang mereka mahu sebagai ganti. Walau bagaimanapun, orang Rom enggan menerimanya dan ini menyebabkan al-Walid merampas gereja itu daripada mereka. Orang Kristian mempercayai bahawa sesiapa yang menghancurkan gereja tersebut akan menjadi gila dan mereka memberitahukan perkara tersebut kepada al-Walid. Al-Walid lalu berkata, "Akulah orang yang pertama menjadi gila di jalan Allah!". Beliau lantas mengambil kapak dan mula menghancurkan gereja itu bersendirian. Apabila orang Islam melihat keadaan sedemikian, mereka turut sama menghancurkan gereja. Akhirnya Allah menjadikan kepercayaan orang Rom suatu pendustaan...

...Di kiblat masjid, terletak maqsurah terbesar (ruang khas berpagar besi di dalam masjid iaitu tempat pemerintah atau gabenor mendirikan solat demi menjaga keselamatan dirinya) dan di situlah imam Mazhab Syafi'eyyah mengimami solat. Di sudut Timur maqsurah ini dan bersetentang dengan mihrab, terletak sebuah peti besar yang mengandungi Mushaf al-Quran al-Karim yang dikirim oleh Amir al-Mukminin Saidina Osman bin al-'Affan ra ke Syam. Peti ini dibuka pada setiap hari Jumaat. Selepas solat, orang ramai akan berkerumun untuk mengucup mushaf yang mulia itu. Di sinilah tempatnya orang ramai membawa orang yang berhutang daripada mereka atau orang yang terdakwa atas suatu perkara supaya mengucapkan sumpah...MAHU PAHALA BANYAK ATAU SEDIKIT? : DALAM PERBEZAAN QIRAAT

Salam pengunjung semua,

Dalam perbezaan bentuk Qiraat bagi sesuatu ayat kadangkala menyebabkan kewujudan pernambahan ataupun kekurangan huruf bagi satu-satu kalimah yang tertentu.

Hal ini sememangnya telah diketahui, berdasarkan dari kata Abu Fadhl al-Razi dalam kitabnya al-Lawa'ih yang mentafsirkan maksud tujuh huruf, salah satunya ialah : "Pengurangan dan pernambahan".

Sebagai contoh mari kita melihatnya dalam surah al-Fatehah sendiri pada ayat :

( مالك يوم الدين )

Terdapat dua pecahan ulama dalam ayat ini. Satu golongan membacanya dengan ada Alif Mad kecil selepas Mim sebelum Lam seperti di atas, antaranya al-Imam 'Asim, al-Kisa'i, Ya'qub dan Khalaf al-'Asyir.

Dan sebahagian lain membacanya tanpa alif tersebut lalu menjadi مَلِكِ .

Kita tidak akan huraikan dari apa jua segi samada makna, fungsinya dan lain-lain.

Namun yang mahu diperhatikan, sekali imbas sahaja sudah menampakkan bentuk yang pertama berlaku pertambahan huruf dan yang kedua tidak.

Sebab itu dikatakan, dari sisi pandangan tajuk artikel ini sudah tentu bentuk pertama bakal memiliki pahala yang lebih berbanding yang kedua kerana ianya ada satu huruf yang terlebih.

Ini dapat dilihat riwayat dari Ibnu Mas'ud ra, sabda Baginda saw :

"Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Kitab Allah akan diberikan satu kebaikan dan satu kebaikan adalah sepuluh kali gandanya. Tidak aku katakan bahawa الم itu satu huruf, tetapi ا satu huruf, ل satu huruf dan م satu huruf".
-rwy. oleh al-Turmizi sebagai hadis hasan sohih ghorib isnadnya, dan al-Darimi-

Ditambah lagi dari riwayat Baihaqi rh dengan hadis lain yang seakan serupa dengan potongan hadis di atas iaitu :
"Aku tidak berkata بسم الله itu satu huruf tetapi ب satu huruf, س satu huruf dan م satu huruf dan seterusnya adalah huruf-huruf yang terpisah".


Namun apabila bentuk pertama lebih beruntung dalam hal ini, ianya tidaklah membawa makna kepada boleh memilih. Dengan kata lain, tidaklah seorang qari itu boleh memilih sesuka hati di antara kepelbagaian bentuk Qiraat semata-mata kerana menginginkan keuntungan seperti yang disebut di atas.

Hal ini, dibincangkan hanya sekadar menunjukkan bahawa apabila berlaku perubahan Qiraat bagi suatu kalimah ada bentuk yang lebih pahalanya dan ada yang kurang sedikit.

Bahkan berkemungkinan orang yang membaca bentuk qiraat yang kedua tadi mendapat pahala yang lebih dari mereka yang membaca bentuk qiraat yang pertama kerana hatinya benar-benar ikhlas dan mentadabbur bacaannya. Angka sepuluh dalam gandaan setiap kebaikan itu adalah angka yang paling terendah diberikan oleh sifat Maha Pemurah Allah, ini berdasarkan firman Allah swt :

( والله يضاعف لمن يشاء )

Maksudnya :
((Dan Allah melipat gandakan ganjaran pahala kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya)).Sidang pengunjung yang dikasihi sekalian,

Saya juga suka memperingatkan bahawa apabila seorang ingin membaca al-Quran pastikan ia membaca al-Quran itu dengan satu bentuk Qiraat sahaja. Amat terlarang sama sekali jika satu ayat dibaca dengan percampuran bentuk Qiraat dalam satu nafas sahaja.

Sebab diketahui umum dalam ilmu Qiraat, bahawa satu-satu bentuk Qiraat itu sampai kepada kita pada hari ini melalui jalan secara musyafahah dan talaqqi serta berbentuk mutawatir.

Dan di sana terdapat beberapa imam Qiraat yang mereka mahir dalam Qiraat yang lain tidak pernah mencampurkan bentuk-bnetuk Qiraat dalam satu ayat dengan satu nafas. Jika ini dilakukan sudah tentu al-Imam Ibnu al-Jazari tidak menyusun bentuk-bentuk Qiraat yang sepuluh dengan susah-payah, dan kita sudah mewujudkan satu bentuk Qiraat fasad yang baru.

Sekian, terima kasih...
Wslm...