Ahad, 22 Ogos 2010

INFO AL-QURAN 3

KESAHIHAN SANAD (dalam dunia Qiraat)

Rujukan al-Nasyr Fi al-Qiraat al-'Asyr dan Fann al-Tartil menyatakan :

"Ia (kesahihan sanad) adalah salah satu rukun yang semestinya dimiliki sehingga sesuatu bentuk bacaan Qiraat itu menjadi sahih.

Dan, agar sanad itu sahih pula : maka semestinya ia mutawatir, masyhur dan dikenali ramai".

Mutawatir itu bermakna : berlakunya pemindahan sesuatu bentuk Qiraat itu dari satu kelompok ke satu kelompok manusia yang mustahil boleh berlaku untuk mereka berpakat untuk berbohong pada setiap peringkat dari peringkat-peringkat sanad.

Dan, disyaratkan bagi penerimaan sanad yang sahih lagi mutawatir itu adalah ia selaras dengan resam penulisan salah satu dari Mushaf-mushaf Usmani, dan Bahasa Arab.

Dalam Muqaddimah al-Tahrir Wa al-Tanwir menyebut :

"Sanad-sanad Qiraat yang sepuluh itu berakhir dengan kepada lapan orang sahabat ra, mereka ialah : Umar bin al-Khattab, Usman bin 'Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Abu Darda', Zaid bin Thabit, dan Abu Musa al-Asy'ari. Maka sebahagian Qiraat ada yang berakhir dengan kelapan-lapan sahabat itu dan ada juga dengan sebahagiannya sahaja".

Abdullah bin al-Mubarak berkata (dalam Sahih Muslim) :

"al-Isnad itu adalah dari agama, dan jika tiada ia nescaya sesiapa boleh berkata dengan apa yang ia mahu".

PAUTAN :

1) Mustafa Sodiq al-Rifa'ie dalam kitabnya I'jaz al-Quran Wa al-Balaghah al-Nabawiyyah menyatakan :

"Kemudian (setelah disalin semula semasa Zaman pemerintahan Saidina Usman bin 'Affan ra) dihantar ke setiap negara satu Mushaf. Pada pendapat yang masyhur ia sebanyak tujuh Mushaf. Dihantar ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah dan Kufah. Dan satu lagi Mushaf disimpan sendiri di Madinah, ia dinamakan juga sebagai al-Umm. Kemudiannya (Saidina Usman ra) memerintahkan mushaf selain dari tujuh ini dibakar...Hal ini berlaku pada tahun 25 Hijrah".

Perlu diketahui juga bahawa setiap Mushaf yang tujuh itu terdapat perbezaan resamnya kerana ingin memelihara bentuk-bentuk Qiraat yang diamalkan oleh umat Islam di setiap negara itu. Hal ini telah kita bincangkan di artikel yang lalu, pembaca boleh merujuk kembali artikel yang lepas untuk memahami maksud ini.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Fattah al-Qodhi dalam kitabnya Tarikh al-Mushaf al-Syarif :

"Maka Tujuh Huruf itu bertebaran dalam keenam-enam Mushaf itu (kerana pendapatnya ada enam salinan Mushaf). Lalu Qiraat yang baca (( ووصى بها إبراهيم )) tidak akan didapati pada Mushaf Madinah dan Syam, namun terdapat di Mushaf yang lain".

Ini kerana Mushaf Madinah dan Syam ditulis dengan (( وأوصى بها إبراهيم )) bagi meraikan bentuk Qiraat yang diajar oleh Zaid bin Thabit ra kepada penduduk Madinah (Qiraat Nafi' dan Abu Ja'far), dan Mughirah bin Syihab ra (Qiraat Ibnu 'Amir) kepada penduduk Syam.

2) Selaras dengan Bahasa Arab dijadikan sebagai salah satu syarat sahihnya satu-satu bentuk Qiraat adalah perlu dilihat dan diselidiki semula.

Ini kerana bersebabkan lahjah-lahjah dalam Bahasa Arab adalah tidak selari antara satu sama lainnya. Lalu menyebabkan kaedah-kaedah Nahu dan Sorof yang timbul dari situasi itu juga akan berbeza antara satu sama lain. Bahkan kalau dilihat dalam satu lahjah pun kadang-kadang ahli bahasanya berbeza pendapat dalam menentukan kaedah tatabahasanya.

Ada kemungkinan juga, lahjah dari satu kelompok suku Arab yang berada jauh pedalaman dari pengetahuan ramai berbeza dengan lahjah bahasa Arab yang lainnya. Lalu ia bertepatan pula dengan salah satu bentuk Qiraat. Menyebabkan orang tidak tahu hal ini akan menyatakan : "Qiraat ini salah kerana tidak bertepatan dengan Bahasa Arab kita".

Oleh kerana itu, sesetengah kitab yang membicarakan ilmu ini tidak bersetuju dengan syarat ini. Dengan kata mereka cukuplah syarat Mutawatir dan selaras dengan Resam Usmani mengatasi syarat Bahasa Arab itu.

Kalau dilihat dalam ilmu bahasa ini pun kita akan dapati ulama Kufah dan Basrah sentiasa berselisih pendapat dalam beberapa hal bahasa. Apatah lagi bahasa-bahasa suku lahjah yang jauh dari pengetahuan orang ramai.

Penulis tidak dapat menyatakan kitab rujukan dalam hal ini kerana kitab-kitab itu sudah tiada dalam simpanan penulis. Namun ia masih segar diingatan, alhamdulillah.

Sekian...Salam Ramadhan.

.

Jumaat, 11 Jun 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 4


(EPI. : GURU-GURU MASJID BANI UMAYYAH)Di masjid ini, terdapat beberapa halaqah pengajian dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Ahli-ahli Hadis membaca kitab-kitab Hadis sambil duduk di atas kerusi yang tinggi. Qari-qari al-Quran membaca Mushaf dengan suara yang merdu pada waktu pagi dan petang. Di masjid ini juga ada sekumpulan guru yang mengajar al-Quran. Setiap mereka bersandar pada tiang masjid, mentalqinkan (iaitu membaca sesuatu ayat kemudian dituruti pula) dan mengajar kanak-kanak kecil. Mereka tidak menulis al-Quran di papan untuk memelihara kesucian Kitabullah.

Guru yang mengajar khat berbeza dengan guru al-Quran. Beliau menggunakan kitab-kitab syair dan lain-lain untuk mengajar kanak-kanak tersebut. Seorang kanak-kanak akan bertukar daripada guru al-Quran kepada guru yang mengajar khat. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan mahir dalam penulisan khat kerana guru khat tidak mengajar perkara yang lain...

Selasa, 1 Jun 2010

MAKSUD "AL-QURAN DITURUNKAN ATAS TUJUH HURUF".

Bismillah, walhamdulillah.

Sahabat kunjungan yang dirahmati Allah sekalian,

Dimaklumi bersama, al-Quran itu mempunyai kepelbagaian bentuk bacaan yang kita sebut sebagai wajah-wajah Qiraat samada Hafs, Qalun, Warsy dan seumpamanya sehingga kepada 20 bentuk bacaan yang tersendiri. Bahkan pada hakikatnya bilangan itu sebenarnya lebih lagi namun yang sempat dirakam dalam catatan ulama adalah 10 imam dan setiap satu mempunyai 2 riwayat yang berbeza.

Ini dapat kita lihat dari suasana bentuk pembacaan yang wujud pada ketika ini terutamanya mereka yang mendalami ilmu ini di bilik-bilik kuliah ataupun halaqah pengajian pasti mengetahui tentangnya samada sedikit atau banyak.

Negara kita pun tidaklah ketinggalan dalam bab ini disebabkan suatu ketika dulu adanya program realiti yang berbentuk akademi telah mendedahkan serta membuka ruang mata masyarakat melihat sendiri dan mengetahui tentang ilmu yang sudah lama tersimpan dalam kocek mereka.

Secara asasnya, hal ini dapat kita lihat dari hadis-hadis Baginda saw yang menyebutkan tentang penurunan al-Quran dengan 7 huruf seperti hadis yang berikut :


1) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra menyatakan: Telah bersabda Nabi saw:

"Malaikat Jibril as telah membacakan kepadaku dengan satu huruf (bentuk bacaan) lalu aku mengulang bacaan itu, aku sentiasa meminta Jibril supaya menambahkan lagi huruf yang lain (meminta Jibril as supaya mohon dari Allah swt bentuk bacaan yang lain) dari ayat tersebut dan beliau menambahkan sehingga kepada tujuh huruf".

2) Dari Bukhari dan Muslim juga bahawa Umar bin al-Khattab ra berkata: "Aku mendengar Hisyam bin Hakim ra (yang sedang sembahyang) membaca surah al-Furqan ketika itu Rasulullah saw masih hidup. Lalu aku perhati bacaannya, dia membaca dengan banyak huruf yang aku sendiri tidak baca seperti itu di depan Rasulullah saw. Aku berazam untuk menangkapnya sejurus saja dia selesai sembahyang, aku tunggu sehingga dia memberi salam kemudian aku pegang dia dengan kain selempangnya dan bertanya: "Siapa yang bacakan kepada kau sepertimana yang aku dengar tadi?". Dia menjawab: "Rasullullah saw yang bacakan kepadaku (seperti itu)". Aku berkata: "Kau penipu, demi Allah, Rasulullah tidak bacakan kepadaku seperti itu". Kemudian aku membawa dia bertemu Rasulullah saw dan aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Aku mendengar dia membaca surah al-Furqan dengan huruf yang kau tidak bacakan kepadaku sedangkan kau telah mengajarkan aku bacaan surah itu". Lalu Rasulullah saw bersabda: "Lepaskan dia wahai Umar! Bacalah wahai Hisyam!". Dia pun membaca seperti yang aku dengar tadi dan Rasulullah saw bersabda: "Demikianlah seperti itu diturunkan", kemudian Rasulullah saw menyuruhku pula:"Bacalah wahai Umar!". Maka aku baca sepertimana yang Baginda ajarkan, dan Rasullullah saw bersabda: "Itu juga seperti yang telah diturunkan, sesungguhnya ini adalah al-Quran yang diturunkan dengan tujuh huruf maka bacalah apa yang mudah (bagi kamu) dari salah satu huruf itu".


Di sana banyak lagi dalil-dalil yang datang dari Baginda Rasulullah saw yang menunjukkan bahawa bentuk-bentuk bacaan yang berbeza itu adalah kehendak Rasulullah sendiri agar Allah swt menurunkan satu-satu ayat al-Quran dengan pelbagai bentuk bacaan supaya memudahkan umatnya yang terdiri dari pelbagai kabilah dan peringkat umur untuk membaca al-Quran dengan kesesuaian lidah mereka (ini dikhususkan kepada kaum Arab sahaja, kerana ketika turunnya ayat-ayat Allah swt ini bangsa Arab ramai yang mula masuk agama Islam sedangkan mereka dari pelbagai kabilah, daerah dan peringkat umur, sudah tentu lidah antara mereka mempunyai perbezaan dalam menuturkan bahasa Arab itu sendiri apatah lagi al-Quran yang datang untuk mereka baca dan berpegang dengannya).


Topik perbincangan :

Sahabat sekalian,

Apakah yang dimaksudkan dengan tujuh huruf tersebut?

Para ulama telah meontarkan pandangan dalam menghuraikan maksud dari sabda Baginda itu yakni "7 huruf" sehingga pandangan mereka mencapai sekitar 40 pendapat. Masing-masing mengemukakan hujah tersendiri dalam bab ini.

Masih teringat lagi dalam bilik kuliah dulu, kami diberitahu pendapat yang paling hampir kepada kesuluruhan maksud dan perubahan yang ada dalam ilmu Qiraat adalah sebagaimana yang dilontarkan oleh Abu al-Fadhl al-Razi dalam kitabnya al-Lawa'ih اللوائح. Lalu kebanyakan rakan memilih pendapatnya seperti berikut :

"Kata sabda itu tidak terkeluar dari tujuh corak ikhtilaf (yang ada dalam Qiraat) : Pertama - Perubahan kata nama dari segi ifrad, tathniah, jamak, tazkir dan taknis. Kedua - Perubahan kata perbuatan dari segi madhi, mudhari' dan amr. Ketiga - Bentuk-bentuk i'rab. Keempat - Pengurangan dan penambahan. Kelima - Mendahulukan atau mengkemudiankan. Keenam - Penggantian. Ketujuh - Perubahan dialek samada fath, imalah, tarqiq, tafkhim, idgham, izhar dan seumpamanya".

Namun pintu memilih tidaklah tertutup begitu sahaja kerana di sana banyak lagi pendapat ulama yang mempunyai kebenarannya juga, antaranya seperti berikut :

"Bahawa yang dimaksudkan dengan tujuh itu ialah tujuh bentuk bacaan qiraat dan hal ini hanya sedikit sangat berlaku dalam al-Quran seperti pada ayat 60, surah al-Maidah : ( وعبد الطاغوت ) dan ayat 23, surah al-Isra' : ( فلا تقل لهما أف ). Kebanyakan kalimah hanya dua, tiga, empat bentuk sahaja. Secara jawapannya : Dimaksudkan ialah ada perbezaan bentuk kalimah dalam al-Quran dari satu bentuk, dua, tiga dan sehingga mencecah tujuh bentuk adalah tahap yang paling maksimum".

Namun, disebalik pengkajian dan penamatan, penulis juga mempunyai pendapat dalam hal ini. Pendapat yang ingin dilontarkan ini tiada dari 40 pendapat ulama yang disebut tadi.

Pandangan penulis :

Maksud dari tujuh huruf itu ialah :

Angka tujuh itu ialah bukan menunjukkan kepada sesuatu yang perkara yang tertentu yang mempunyai bilangan sehingga tujuh perkara. Tetapi ialah angka tujuh atau tujuh puluh itu lazimnya digunakan oleh masyarakat Arab bagi menunjukkan satu jumlah yang banyak.
(Kaedah Memahami Hadis-hadis Musykil oleh Hafiz Firdaus Abdullah, m.s. 33, Jahabersa)


Hal ini banyak kita dapat lihat dalam al-Quran sendiri seperti Firman Allah swt :

1) ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )

Maksudnya :
((Bandingan (derma) orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah) Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat kurniaNya) lagi meliputi ilmu pengetahuanNya)).
(al-Baqarah, ayat 261)

2) ( ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم )

Maksudnya :
((Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan (menjadi tinta), dengan dibantu pula tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana)).
(Luqman, ayat 27)

3) ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفاسقين )

Maksudnya :
(( (Orang munafik itu) sama sahaja (samada) engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun untuk mereka. Jika engkau (Muhammad) meminta ampun bagi mereka tujuh puluh kali (sekalipun) maka Allah tidak sama sekali mengampunkan mereka, yang demikian itu kerana mereka telah kufur kepada Allah dan RasulNya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasiq))
(al-Taubah, ayat 80)

4) Dari Abdullah bin Umar ra, Abu Musa ra dan Abu Hurairah ra, sabda Baginda saw :

( المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء )

Maksudnya :
(Orang mukmin makan dengan satu usus, manakala orang kafir makan dengan tujuh usus).
(Rwy. al-Bukhari, Muslim dan lain-lain)


Angka tujuh dalam sabdaan Baginda di atas tidaklah membezakan antara satu dan tujuh usus dengan tujuan memberi pengertian dari sudut sains biologi tetapi adalah satu kiasan bahawa orang Islam makan sedikit manakala orang bukan Islam makan banyak.

Ditambah lagi dalam hal ini, semua doktor sepakat mengatakan bahawa semua manusia tanpa mengira muslim atau kafir, memiliki sistem usus yang sama.Akhir

Begitulah lontaran pandangan penulis dalam menyatakan maksud tujuf huruf ini. Sekalipun begitu tidaklah dinafikan berkemungkinan besar memang tujuh itu menunjukkan kepada perkara yang tertentu. Cumanya hal ini Baginda saw tidak menjelaskan dan tiada dalam hadis yang menerangkan secara terperinci maksud tujuh huruf. Maka ianya menjadi perkara furu' yang membenarkan para ilmuwan memberi pandangan masing-masing tanpa terkeluar dari berhujahkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan.

Bagi pembaca yang mempunyai komen terhadap artikel ini, penulis sangat mengalu-alukan untuk melontarkan komen tersebut, kerana mungkin ada perkara yang penulis terlepas pandang atau tidak tahu.

Sekian, terima kasih...


Rabu, 19 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 3


(EPI. : MASJID JAMIK DAMSYIK YANG DINAMAI SEBAGAI MASJID BANI UMAYYAH)Masjid Bani Umayyah merupakan salah sebuah masjid yang terbesar di dunia. Binaannya pula adalah yang paling sempurna dan yang paling indah. Tiada masjid yang diketahui dan didapati serupa dengannya. Orang yang bertanggungjawab membinanya ialah Amir al-Mukiminin al-Walid bin Abdil Malik bin Marwan. Baginda telah menghantar utusan kepada raja Rom di Qustantiniyyah (Kostantinopal) dan memohon supaya raja tersebut mengirim jurubina kepadanya. Kemudian Raja Rom telah mengirim seramai 12,000 orang jurubina.

Dahulunya tapak masjid ini ialah sebuah gereja. Apabila orang Islam menawan Damsyik, Khalid bin al-Walid ra masuk melalui salah satu penjurunya dengan pedang terhunus dan mara hinggalah sampai di kawasan tengah banggunan gereja. Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra pula masuk melalui Barat secara damai dan beliau mara hinggalah kawasan tengah banggunan gereja. Akhirnya orang Islam menjadikan sebahagian daripada bangunan gereja yang dimasuki oleh mereka secara kekerasan sebagai masjid, sementara sebahagian dari bangunan gereja itu pula yang dimasuki secara perdamaian dikekalkan sebagai gereja. Apabila al-Walid mengambil keputusan untuk memasukkan kawasan gereja itu ke dalam masjid, beliau telah meminta supaya orang Rom menjual gereja mereka itu kepadanya dengan sebarang bayaran yang mereka mahu sebagai ganti. Walau bagaimanapun, orang Rom enggan menerimanya dan ini menyebabkan al-Walid merampas gereja itu daripada mereka. Orang Kristian mempercayai bahawa sesiapa yang menghancurkan gereja tersebut akan menjadi gila dan mereka memberitahukan perkara tersebut kepada al-Walid. Al-Walid lalu berkata, "Akulah orang yang pertama menjadi gila di jalan Allah!". Beliau lantas mengambil kapak dan mula menghancurkan gereja itu bersendirian. Apabila orang Islam melihat keadaan sedemikian, mereka turut sama menghancurkan gereja. Akhirnya Allah menjadikan kepercayaan orang Rom suatu pendustaan...

...Di kiblat masjid, terletak maqsurah terbesar (ruang khas berpagar besi di dalam masjid iaitu tempat pemerintah atau gabenor mendirikan solat demi menjaga keselamatan dirinya) dan di situlah imam Mazhab Syafi'eyyah mengimami solat. Di sudut Timur maqsurah ini dan bersetentang dengan mihrab, terletak sebuah peti besar yang mengandungi Mushaf al-Quran al-Karim yang dikirim oleh Amir al-Mukminin Saidina Osman bin al-'Affan ra ke Syam. Peti ini dibuka pada setiap hari Jumaat. Selepas solat, orang ramai akan berkerumun untuk mengucup mushaf yang mulia itu. Di sinilah tempatnya orang ramai membawa orang yang berhutang daripada mereka atau orang yang terdakwa atas suatu perkara supaya mengucapkan sumpah...MAHU PAHALA BANYAK ATAU SEDIKIT? : DALAM PERBEZAAN QIRAAT

Salam pengunjung semua,

Dalam perbezaan bentuk Qiraat bagi sesuatu ayat kadangkala menyebabkan kewujudan pernambahan ataupun kekurangan huruf bagi satu-satu kalimah yang tertentu.

Hal ini sememangnya telah diketahui, berdasarkan dari kata Abu Fadhl al-Razi dalam kitabnya al-Lawa'ih yang mentafsirkan maksud tujuh huruf, salah satunya ialah : "Pengurangan dan pernambahan".

Sebagai contoh mari kita melihatnya dalam surah al-Fatehah sendiri pada ayat :

( مالك يوم الدين )

Terdapat dua pecahan ulama dalam ayat ini. Satu golongan membacanya dengan ada Alif Mad kecil selepas Mim sebelum Lam seperti di atas, antaranya al-Imam 'Asim, al-Kisa'i, Ya'qub dan Khalaf al-'Asyir.

Dan sebahagian lain membacanya tanpa alif tersebut lalu menjadi مَلِكِ .

Kita tidak akan huraikan dari apa jua segi samada makna, fungsinya dan lain-lain.

Namun yang mahu diperhatikan, sekali imbas sahaja sudah menampakkan bentuk yang pertama berlaku pertambahan huruf dan yang kedua tidak.

Sebab itu dikatakan, dari sisi pandangan tajuk artikel ini sudah tentu bentuk pertama bakal memiliki pahala yang lebih berbanding yang kedua kerana ianya ada satu huruf yang terlebih.

Ini dapat dilihat riwayat dari Ibnu Mas'ud ra, sabda Baginda saw :

"Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Kitab Allah akan diberikan satu kebaikan dan satu kebaikan adalah sepuluh kali gandanya. Tidak aku katakan bahawa الم itu satu huruf, tetapi ا satu huruf, ل satu huruf dan م satu huruf".
-rwy. oleh al-Turmizi sebagai hadis hasan sohih ghorib isnadnya, dan al-Darimi-

Ditambah lagi dari riwayat Baihaqi rh dengan hadis lain yang seakan serupa dengan potongan hadis di atas iaitu :
"Aku tidak berkata بسم الله itu satu huruf tetapi ب satu huruf, س satu huruf dan م satu huruf dan seterusnya adalah huruf-huruf yang terpisah".


Namun apabila bentuk pertama lebih beruntung dalam hal ini, ianya tidaklah membawa makna kepada boleh memilih. Dengan kata lain, tidaklah seorang qari itu boleh memilih sesuka hati di antara kepelbagaian bentuk Qiraat semata-mata kerana menginginkan keuntungan seperti yang disebut di atas.

Hal ini, dibincangkan hanya sekadar menunjukkan bahawa apabila berlaku perubahan Qiraat bagi suatu kalimah ada bentuk yang lebih pahalanya dan ada yang kurang sedikit.

Bahkan berkemungkinan orang yang membaca bentuk qiraat yang kedua tadi mendapat pahala yang lebih dari mereka yang membaca bentuk qiraat yang pertama kerana hatinya benar-benar ikhlas dan mentadabbur bacaannya. Angka sepuluh dalam gandaan setiap kebaikan itu adalah angka yang paling terendah diberikan oleh sifat Maha Pemurah Allah, ini berdasarkan firman Allah swt :

( والله يضاعف لمن يشاء )

Maksudnya :
((Dan Allah melipat gandakan ganjaran pahala kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya)).Sidang pengunjung yang dikasihi sekalian,

Saya juga suka memperingatkan bahawa apabila seorang ingin membaca al-Quran pastikan ia membaca al-Quran itu dengan satu bentuk Qiraat sahaja. Amat terlarang sama sekali jika satu ayat dibaca dengan percampuran bentuk Qiraat dalam satu nafas sahaja.

Sebab diketahui umum dalam ilmu Qiraat, bahawa satu-satu bentuk Qiraat itu sampai kepada kita pada hari ini melalui jalan secara musyafahah dan talaqqi serta berbentuk mutawatir.

Dan di sana terdapat beberapa imam Qiraat yang mereka mahir dalam Qiraat yang lain tidak pernah mencampurkan bentuk-bnetuk Qiraat dalam satu ayat dengan satu nafas. Jika ini dilakukan sudah tentu al-Imam Ibnu al-Jazari tidak menyusun bentuk-bentuk Qiraat yang sepuluh dengan susah-payah, dan kita sudah mewujudkan satu bentuk Qiraat fasad yang baru.

Sekian, terima kasih...
Wslm...Isnin, 17 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 2

(EPI. : QARAFAH DI MESIR DAN TEMPAT-TEMPAT ZIARAHNYA)

Di Mesir, terdapat sebuah tanah perkuburan atau kawasan pusara bernama Qarafah. Qarafah ini merupakan sebuah tempat yang sangat berkat. Kelebihan dan fadhilatnya diceritakan oleh sebuah Hadis yang dipetik oleh al-Qurtubi dan lain-lain. Kelebihannya kerana ia merupakan sebahagian dari Bukit Muqattam yang dijanjikan Allah akan menjadi salah sebuah taman Syurga.

Penduduk membina kubah-kubah yang cantik di dalam kawasan Qarafah ini. Ia dikelilingi oleh dinding, sehingga ia kelihatan seperti rumah. Kemudian di dalamnya dibina pula bilik-bilik. Penduduk juga mengupah qari-qari untuk membaca al-Quran dengan suara yang merdu pada waktu malam dan siang...Ahad, 16 Mei 2010

I'JAZ AL-QURAN : ISTILAH YANG DIKENALI SETELAH 6 KURUN HIJRAH

Bismillah, walhamdulillah.

Assalamualaikum wrt wbt

Sidang pembaca sekalian,

Perkataan I'jaz al-Quran adalah satu perkataan yang baru dalam ilmu perbahasan al-Quran, Semasa mula al-Quran turun ianya tidak disebut-sebut sebagai i'jaz sekalipun golongan Muslimin terdahulu mengetahui adanya perkara itu. Sebagaimana kaum Muslimin terdahulu tahu benarnya firman Allah berkenaan peperangan antara bangsa Rumawi dan Parsi, dan matinya Abu Jahal dan al-Walid dalam kekufuran.

Iman mereka bertambah dengan sebab itu tetapi tidak dinamakan lagi sebagai i'jaz. Sedangkan i'jaz yang kita bincangkan nanti antara fungsinya ialah membenarkan kenabian dan kerasulan setiap Utusan Allah, meningkatkan keimana mereka yang beriman dan merendahkan keupayaan dan kesombongan mereka yang kufur.

I'jaz al-Quran adalah salah satu istilah yang mula dikenali selepas berlalunya 6 kurun dalam kiraan kalendar Hijrah (Mafhum al-I'jaz al-Quraniy oleh al-Doktor Ahmad Jamal al-'Umari). Ini disebabkan kalimah عجز yang digunakan dalam al-Quran membawa kepada tafsirannya dari segi bahasa sahaja seperti dalam ayat :

( إلا عجوزا فى الغاربين )
Maksudnya :
(( Kecuali seorang perempuan tua (isterinya) yang termasuk dalam golongan yang tinggal )),
-al-Syu'ara, ayat 171-

dan ayat :

( قالت ياويلتى ءألد وأنا عجوز )
Maksudnya :
(( Dia (isterinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua")).
-Hud, ayat 72-

Lagi ayat :

( قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخى )
Maksudnya :
(( Qabil berkata, "Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini" )).
-al-Maidah, ayat 31-


Ini kerana ianya adalah yang dipetik dari percakapan orang Arab yang membawa maksud mengisbatkan (menjadikan) kelemahan. Dan asal kelemahan di sini ialah menahan atau menegah dari melakukan sesuatu ataupun terkebelakang dari sesuatu perkara tersebut.

Ini dapat dilihat jika dikatakan : "Dia lemah tentang sesuatu perkara" yakni apabila dia cuba maka dia menjadi tidak mampu samada kemampuannya terbatas ataupun kesungguhannya tidak berjaya.


Secara kesluruhan dari contoh di atas menunjukkan kelemahan dari mengadakan sesuatu perkara, ataupun ketinggalan dalam cara menyelesaikan sesuatu perkara.

Maka secara ringkasnya kita dapati i'jaz vs mampu.

Cumanya apabila disebut ilmu, sepertimana yang diketahui bersama perkataan ilmu itu sendiri menunjukkan sesuatu yang hidup dan ia terus berkembang dan adakalanya ia boleh mengalami kepupusan atas sebab-sebab tertentu.

Begitu juga dengan ilmu al-Quran ini, ianya terus berkembang dan berjalan di atas tangan mereka yang mahir dan mengkaji. Begitu juga dengan semua ilmu yang ada pada hari ini.

Kalau dulunya manusia itu hanya tahu menanak nasi putih, namun sekarang telah lahir pelbagai hidangan nasi yang beraneka macam kerana ianya sentiasa berjalan di atas tangan mereka yang mahir. Komputer pertama yang pertama dicipta sebesar setengah padang bola sepak kini ianya tidak begitu lagi kerana ianya sentiasa berjalan di atas tangan mereka yang mengkaji.

Atas sebab yang sama juga berlaku kepada al-Quran yang Maha Mulia ini. Ilmu-ilmu saintifik yang wujud dalam petikan dan susun kalimah ayat al-Quran mula terbongkar dengan Sains Moden setelah berbelas abad berlalu. Oleh itu ianya bukanlah suatu perkara yang terasing dan pelik bahkan kelahiran situasi ini memenangkan lagi al-Quran yang sememangnya sentiasa menang untuk semua abad, semua tempat dan semua umat.

Sidang pembaca yang dirahmati Allah,

I'jaz yang ditakrifkan oleh ulama dengan maknanya dari segi istilah syar'iyyah ialah : "Perkara yang mencarik adat yang disertai dengan mencabar, lagi terlepas dari penentangan".
(al-Itqan oleh al-Suyuti dalam nau' yang ke-64)

Ibnu Khaldun juga ada menyebut tentangnya dalam Muqaddimahnya :
"Dan Mukjizat itu ialah perlakuan-perlakuan yang melemahkan manusia dari menirunya, lantas dinamakan sebagai mukjizat. Dan tiada dalam kemampuan hamba, dan meletakkan diri mereka di tempat yang mereka sendiri tidak mampu".
(Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun m.s. 99)

Sebab itu kedatangan mukjizat ini melawan norma-norma kebiasaan hidup dan undang-undang adat manusia atas tangan para rasul atau nabi bagi membenarkan dakwah yang dibawa bersama dengan mereka yang menyebabkan manusia ramai tidak mampu melawan mukjizat mereka bahkan menandinginya. Sekiranya ini tidak ada maka para rasul dan nabi terdedah dengan perasaan syak wasangka dari orang ramai.

Dalam al-Quran yang Maha Hebat itu jika diperhati, tiada menggunakan perkataan معجزات untuk memberi makna tersebut. Bahkan menggunakan perkataan yang berlainan dari beberapa contoh yang berikut :

1) Unta yang lahir dari sebuah batu atas lisan Nabi Salih as menggunakan perkataan الآية dan البينة seperti firmanNya :

( قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم ءاية )

Maksudnya :
(( ..Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu..))
-al-A'raf, ayat 73-

2) البرهان bagi mukjizat Nabi Musa as :

( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملإئه )

Maksudnya :
((..Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan) kepada fira'un dan pengikutnya..))
-al-Qosos, ayat 32-

3) Penggunaan السلطان dalam ejekan kaum kuffar terhadap nabi masing-masing :

( قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين )

Maksudnya :
((..Mereka berkata : "Kamu tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami jua. Kamu berkehendak menghalangi kami sepertimana yang disembah oleh datuk nenek-moyang kami, kerana itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata")).
-Ibrahim, ayat 10-

Sidang pengunjung yang dikasihi sekalian,

Sekalipun generasi terdahulu tidak mengenali istilah ini namaun setiap akal yang sihat tidak dapat menafikan bahawa Kitabullah ini adalah bersifat melemahkan sehingga tiada manusia yang dapat menandinginya sekaipun sudah dicabar berkali-kali.

Awal penurunan dahulu kala mencabar mereka dari aspek bahasa mereka sendiri sekalipun mereka adalah ahli bahasa yang hebat dan masyhur sehinggakan nukilan-nukilan mereka masih dikaji dan dipelajari di bilik kuliah bahasa, namun tetap mereka akur akan kelemahan untuk menandinginya.

Sehinggakan al-Nadhar bin al-Harith berlaga kepala dengan kawannya yang musyrik juga ketika cuba mengintai-mengintai mendengar bacaan suci ayat al-Quran yang dialunkan oleh umat Islam. Kemudian berjanji tidak akan datang lagi untuk mendengarnya, namun pada esok harinya berlaga kepala sekali lagi kerana masing-masing tidak tenteram hati jika berada di rumah tanpa mendengar kalam suci Tuhan itu terlebih dahulu.

Sudahlah mereka tidak dapat menandingi bahasa al-Quran bahkan tertarik pula dengannya.

Begitu juga, ilmu Sains Moden yang mula muncul kini pun sudah disebut semenjak seribu tahun setengah yang dahulu dalam al-Quran. Mengapa tidak ilmu ini dibincangkan oleh Bagida saw kepada umat ketika itu?Sudah tentulah kita katakan al-Quran datang mencabar mengikut ilmu yang muncul di sesuatu zaman.

Sehinggalah mencabar ilmu yang bakal wujud di akhir zaman kelak.

Al-Syeikh Hussain al-'Asyari pernah menyebut dalam syarahannya :
"Mengapa umat Islam rata-rata mereka adalah golongan miskin dan sederhana?Dan mengapa pula golongan Kafir adalah mereka yang mempunyai harta dan kuasa yang banyak?Inilah kehebatan al-Quran yang mahu ditonjolkan oleh Pencipta Alam ini. Oleh kerana mereka kaya mereka boleh mengkaji pelbagai ilmu sehinggakan ke ilmu angkasaraya namun semua itu akhir sekali telah disebut di dalam al-Quran yang dibaca oleh umat Islam yang miskin setiap hari".

Sahabat sekalian,

Sekalipun perkataan i'jaz adalah istilah yang terkemudian dalam sejarah umat Islam namun ia adalah salah satu ranting ilmu dari pohon al-Quran.

Sekian, berjumpa lagi. Wassalam...

Jumaat, 7 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 1

(Epi. : Masjid 'Amru Ibn al-'As, Madrasah, Maristam dan Zawiyah)

Masjid 'Amru Ibn al-'As ialah sebuah masjid yang sangat mulia, amat dihormati dan sungguh masyhur. Di masjid ini didirikan Solat Jumaat. Ada sebatang jalan yang merentas masjid ini dari arah timur ke barat. Di sebelah timur masjid ini, terdapat sebuah zawiyah (sebuah tempat atau bangunan yang menjadi pusat kegiatan ibadah golongan sufi) iaitu tempat Imam Abu 'Abdillah al-Syafi'e pernah mengajar.

Apabila membicarakan madrasah-madrasah yang ada di Mesir, seseorang tidak akan berupaya untuk menghitungnya kerana jumlahnya yang terlalu banyak. Begitu juga maristan yang terletak di antara dua buah istana di kawasan al-Malik al-Mansur Qalawun yang tidak dapat digambarkan keindahannya. Di maristan ini disediakan pelbagai kemudahan dan ubat-ubatan yang tidak terjumlah banyaknya. Menurut riwayat, pendapatan harian maristan ini berjumlah 1,000 dinar.

Begitu juga bilangan zawiyah. Jumlahnya sangat banyak. Penduduk menamainya sebagai khawaniq dan bentuk mufradnya ialah khanqah. Amir-amir di Mesir berlumba-lumba untuk membina zawiyah-zawiyah ini. Setiap zawiyah di Mesir ini dikhususkan untuk golongan faqir yang kebanyakan terdiri daripada orang bukan Arab (orang Parsi). Mereka ini dimiliki adab dan ilmu pengetahuan tasawuf. Di setiap zawiyah, ada seorang syeikh dan seorang penjaga. Pengendalian aktiviti-aktiviti mereka di zawiyah sungguh mengagumkan.

Antara kebiasaan mereka dalam soal makan dan minum ialah seorang khadam yang berkhidmat di zawiyah akan menemui golongan faqir itu pada waktu pagi. Setiap penghuni akan menyatakan makanan yang diingininya. Apabila mereka berhimpun untuk makan, setiap orang akan diberi roti dan sup dalam hidangan yang berasingan, tanpa berkongsi dengan rakan yang lain. Penghuni zawiyah menikmati makanan sebanyak dua kali dalam sehari. Selain itu, mereka juga menerima pakaian untuk musim sejuk dan musim panas di samping elaun bulanan antara 20 hingga 30 dirham seorang. Pada setiap malam Jumaat, mereka diberikan manisan, sabun untuk membasuh pakaian, wang untuk bayaran memasuki bilik air dan minyak untuk menyalakan lampu. Mereka ini masih lagi bujang. Bagi merka yang sudah berkahwin, mereka tinggal di zawiyah-zawiyah yang berasingan. Mereka diwajibkan untuk menunaikan solat lima waktu, bermalam di zawiyah dan berhimpun di kubah di kawasan zawiyah.

Antara kebiasaan penghuni zawiyah ini ialah setiap seorang akan duduk di atas sejadah yang dikhususkan untuknya. Apabila mereka menunaikan solat Subuh, mereka akan membaca surah al-Fath, surah al-Mulk dan surah 'Amma. kemudian setiap seorang akan diberikan satu juzuk al-Quran. Setiap faqir akan membaca satu juzuk dan dengan yang demikian, mereka dapat mengkhatamkan al-Quran. Selepas itu, mereka berzikir kepada Allah swt dan akhirnya, qari-qari mereka akan membaca al-Quran mengikut kebiasaan Ahl al-Masyriq (orang timur). Mereka juga melakukan perkara yang sama selepas solat Asar.

Penghuni zawiyah juga mempunyai adat yang tertentu untuk menyambut ahli baharu. Seseorang ahli baharu akan datang berdiri di pintu zawiyah, dengan pinggangnya terikat. Sehelai sejadah tersangkut di bahunya, tongkat di tangan kanannya dan cerek pula di tangan kirinya. Penjaga pintu zawiyah akan memberitahu khadam zawiyah bahawa ahli baharu tersebut berada di situ. Khadam akan keluar menemuinya dan bertanya dari negeri mana ia datang, di zawiyah mana ia pernah tinggal dalam perjalanannya dan siapakah syeikhnya. Apabila khadam berpuas hati dan dapat memastikan kebenaran kata-katanya, ia akan menjemputnya masuk lalu membentangkan sejadah di tempat yang layak untuknya. Kemudian khadam akan menunjukkan tempat untuk bersuci dan ahli baharu itu akan membaharui wuduknya. Seterusnya ia akan berdiri di atas sejadah, mengikatkan kainnya pada pinggang, menunaikan solat dua rakaat dan bersalam dengan syeikh serta orang yang hadir lalu duduk bersama-sama di situ.

Apabila tiba hari Jumaat, khadam zawiyah akan mengambil semua sejadah penghuninya ke masjid dan membentangkannya untuk mereka di sana. mereka akan keluar ke masjid beramai-ramai bersama-sama dengan syeikh mereka. Setiap orang akan menunaikan solat di atas sejadah masing-masing. Apabila selesai menunaikan solat, mereka akan membaca al-Quran sebagaimana biasa. Kemudian mereka akan pulang beramai-ramai ke zawiyah bersama-sama dengan syeikh...

Jumaat, 23 April 2010

ILMUWAN TETAPI TIDAK KETAHUAN

Bismillah,walhamdulillah.

Assalamualaikum wrt wbt.

Rasa nak marah, geram, nak pelempang je dan adik-beradik yang sama lahir darinya. Itulah yang saya rasa sekarang.

Ada satu siaran radio yang menggelarkan siaran mereka siaran untuk memberi faham tentang Islam, tetapi hakikatnya mereka sendiri tak faham.

Ceritanya begini, ketika ini riuh rendah masyarakat sibuk membincangkan isu gejala pembuangan anak di merata-rata tempat..

Lalu siaran yang dimaksudkan itu pun panggil la salah satu ilmuwan agama dari biro syariah syarikat siaran itu juga (seorang lelaki) untuk mengutarakan hasil kajiannya dalam bentuk perbincangan tentang tajuk berkenaan.

Sampai kepada waktu respon para pendengar memberi pandangan. Lalu ada satu hamba Allah ini mengutarakan pandangannya bahawa masalah yang timbul pada hari ini adalah hasil kita tidak menjalankan hukum Allah dari sudut jenayah. Katanya lagi masyarakat tidak akan rasa takut dengan undang-undang yang manusia buat sendiri kerana pelbagai langkah yang sudah diambil menemui jalan buntu. Pendidikan kepada masyarakat pun kita perlu beri, hukuman juga perlu kita jalankan serentak.

Lantas penceramah jemputan yang dikatakan ilmuwan tadi beserta juruhebah (seorang perempuan) pun cepat-cepat memberi respon yang negatif. Kata mereka berdua, kita tak perlulah tergesa-gesa nak jatuhkan hukuman, sebelum hukuman banyak lagi langkah yang kita boleh buat. Janganlah kita cepat sangat nak menghukum orang. Contohnya kita perlu beri pendidikan yang terus-menerus kepada masyarakat semuanya.

Masalahnya juruhebah pulak yang beri komenter lebih-lebih dengan penuh emosi kontra terhadap pemanggil tadi.

Kata, siaran memberi faham tentang Islam kepada orang ramai tetapi mereka sendiri meletakkan diri di tempat yang penulis sendiri tak faham:-)

PERTIKAIAN :

Pertama sekali, respon mereka itu menunjukkan mereka membenarkan apa yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Sedangkan perlaksanaan itu jauh menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, kerana isu ini berkaitan hukum had sedangkan kerajaan kini tidak melaksanakan hukum had itu bahkan menggunakan hukum buatan manusia dari barat.

Segi logik dari kata mereka tadi pun telah menunjukkan mereka menjadikan hukum kerajaan lebih tinggi dan lebih sepatutnya digunakan berbanding hukum Allah.

Itulah akibatnya bagi mereka yang lahir dari dunia yang sudah menggunakan hukum buatan manusia, sudahlah lahir dari dunia itu kemudian tidak mahu pula memahami dari dunia yang sepatutnya.

Firman Allah swt :

(( وإدا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولوا كان ءاباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون))

Maksudnya :

((Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan yang (diturunkan) kepada Rasul". Mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek-moyang kami (mengerjakannya)". Apakah (mereka akan mengikuti juga) nenek-moyang mereka walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula)mendapat petunjuk?))

Cuba bayangkan pula, apa agaknya kata mereka kalau mereka lahir dunia yang sepatutnya, tentu mereka marah pula kepada sesiapa yang cuba berdolak-dalih tidak mahu menggunakan hukum Allah.

Kedua, kata-kata mereka tadi menunjukkan mereka tidak menolak hukum Allah mentah-mentah tetapi bagi mereka ada lagi cara dan jalan yang boleh dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman sepertimana yang disebut.

Persoalannya, apakah ahli ilmuwan tadi dan juruhebah tersebut tidak pernah membaca atau mendengar ayat Allah yang berbunyi :

(( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إدا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ))

Maksudnya :

(( Dan tidaklah patut bagi lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada pula pilihan lain (yang lain) bagi mereka dalam urusan mereka)).
- al-Ahzab : ayat 36 -

Itu yang memeningkan saya tentang cara mereka memandang hukum Allah. Kata mahu beri kefahaman tentang Islam tetapi diri sendiri tidak faham. Adakah wujud toleransi setelah adanya ketetapan dari Allah?

Andaikata, sekiranya, jika mereka benar-benar faham sudah tentu cara mereka berfikir sepatutnya, "Memang betul kata pemanggil kita tadi, tetapi di samping kita menjalankan hukum tersebut kita haruslah menjalankan serentak memberi pendidikan yang sempurna dan terus-menerus kepada masyarakat awam".

Bukan menjadikan ketetapan Allah sebagai jalan terakhir, walaupun memang sepatutnya gejala masalah ini mesti dipandang sebagai sudah menemui jalan akhir.

Ketiga, dari kata mereka tersebut juga menunjukkan bahawa mereka memandang hukum Allah dari segi zahir sahaja, iaitu dengan penuh rasa kekejaman, tidak berperikemanusiaan, menyeksakan dan sebagainya.

Lihat dulu apa firman Allah berkenaan hukum had yang telah ditetapkan :

(( ولكم فى القصاص حياة ياأولى الأباب لعلكم تتقون ))

Maksudnya :

((Dan dalam qisas itu (ada jaminan) kehidupan untuk kamu wahai orang yang berakal, supaya kamu bertakwa)).
- al-Baqarah, ayat : 179 -

Ini jawapan yang tepat bagi sesiapa yang mahu melihat hukum-hukum Allah. Sekalipun ayat itu menuju kepada masalah qisas (bunuh balas bunuh, pukul balas pukul) tetapi ulama menyifatkan ia menyentuh semua hukuman Allah dalam kes jenayah.

Mengapa disebut terdapat kehidupan sekiranya hukum Allah dijalankan? Mari kita lihat bersama.

Sebagai contoh kes mencuri atau kes rompak.

andaikata menggunakan hukum manusia, si pencuri kena tangkap masuk ke lokap kemudian dipenjarakan untuk satu tempoh panjang yang tertentu. Di sini wujud beberapa masalah diantaranya :

1) Andaikata si pencuri seorang lelaki yang sudah berkahwin, bagaimana dia ingin menyempurnakan naluri keinginan seksnya? Apa yang akan timbul dalam suasana penjara tersebut? Penyakit apa pula yang akan timbul dari suasana tidak sihat itu? Dan entah nanti bila keluar dari penjara pun masih melakukan kerja yang sama kerana hukuman sekadar dipenjarakan sahaja.

2) Isteri si pencuri itu, bagaimana dengan sumber kewangannya untuk membiayai perbelanjaan rumahnya dalam keadaan dia sendiri tidak pernah bekerja sebelum ini. Apa kerja yang dia boleh buat kalau sebelum ini dia bergantung sepenuhnya kepada hasil kerja suaminya?Apakah wujud kemungkinan dia memilih kerja yang salah di sisi agama dalam situasi tersempit itu?Sebab kita tidak sebut lagi naluri seksnya pula bagaimana?

3) Dari segi anaknya pula, bagaimana makan-minumnya?Perbelanjaan sekolahnya?Kasih sayang dari seorang ayah (lebih-lebih lagi ketika hari raya)?adakah wujud kemungkinan mereka juga terpaksa mencuri?Jadi kes curi bertindih-tindih sehingga banyak dan terus bertambah.

4) Dari segi kerajaan, terpaksa mebiayai kos perjalanan penjara sudah tentu. Kewangan itu terpaksa pula dikerah keringat rakyat yang memberi dari pelbagai sumber. Lebih baik sekiranya duit itu digunakan untuk mewujudkan peluang atau sektor pekerjaan yang lebih meluas. Akhir sekali penjara dijadikan tempat berteduh yang mewah bagi mereka yang malas bekerja, rakyat ramai yang tepaksa tanggung. Masalah demi masalah.

5) Orang ramai terasa perniagaan mereka, premis mereka, keluarga mereka, tunggangan mereka tidak selamat. Sebabnya orang ramai tidak rasa gerun sikit habukpun terhadap hukuman buatan manusia, bahkan lagi bagus masuk penjara boleh dapat tempat berteduh, makanan, kawan, kemahiran, pengajian secara percuma.

Sebabnya hukuman dalam penjara orang ramai tidak melihat bagaimana ia dijalankan berbanding hukum Allah. Atas keadaan itu tiada lahir gerun terhadap kesalahan sekiranya ianya dilakukan.

6) Kes curi ini boleh juga dirancang untuk mengenakan mana-mana pihak atau individu secara sulit kerana mungkin dendam atau sebab-sebab tertentu. Disebut sebagai konflik jahat. Oleh hal yang demikian, akhirnya berkemungkinan hukuman dijatuhkan atas mereka yang tidak bersalah.

Hal ini dapat dilihat dari pengakuan seorang bekas Perdana Menteri kita yang pernah mengaku orang kanannya dulu di tuduh meliwat adalah hanya perancangannya semata-mata. Hal ini didedahkan ketika dia sedang marah dengan Perdana Menteri yang sedang memerintah ketika itu dalam sesi media.

7) Bagaimana dengan perasaan keluarga yang menjadi mangsa, adakah mereka berpuas hati dengan hukuman itu?Belum lagi kita kata hukuman itu boleh terlepas dengan cara bayar, sudah tentu bertambah-tambah tidak puas hati di pihak keluarga mangsa.

Andai pula sekiranya digunakan hukum Allah, lahir pula beberapa perkara yang menakjubkan yang perlu direnung bersama seperti berikut :

1) Apabila hukuman dijalankan (itupun setelah wujud 2 orang saksi yang adil(tidak pernah berbuat dosa besar,tidak kekal dalam dosa kecil,tidak pernah membuat kenyataan palsu) ianya mesti dijalankan dihadapan orang ramai secara himpunan (biasanya di Arab Saudi buat selepas solat Jumaat).

Orang ramai boleh melihat secara berhadapan akan hukuman yang berat itu dijalankan, akibatnya lahir rasa gerun dalam hati semua yang melihat. Lalu masyarakat akan hidup dengan aman dan damai.

2) Si pencuri yang dijatuhkan akan hukum had dikenakan potong pergelengan tangan, akan rasa menyesal dengan sungguh-sungguh dan tidak berkeinginan untuk mencuri lagi kerana hukuman itu sentiasa dilihatnya hari-hari pada tubuh badannya sendiri. Jadi kaki mencuri ini akan berhenti serta-merta tabiat buruknya itu.

3) Si pencuri selepas dikenakan hukuman had boleh lagi bersama dengan keluarga. Dia masih boleh mencari rezeki untuk diberikan kepada keluarganya. Andaikata kedua ibu-bapanya dalam keadaan tenatpun masih boleh dia hulurkan bantuan, sebagai hak anak kepada kedua orang tuanya. Hukuman ini jauh berbeza berbanding meraka yang dipenjarkan. Inilah hukuman Allah yang ada sifat perikemanusiaan dan ada kehidupan di sebaliknya bagi mereka yang mempunyai akal fikiran.

4) Dalam pengalaman Arab Saudi yang masih mengamalkan hukum ini, dicatatkan hukum ini dapat disabitkan dalam tempoh sepuluh tahun baru baru sekali ada kes pembunuhan. Berbanding dengan kota metropolitan London kes pembunuhan, rogol, pembuangan bayi, mencuri, penderaan, orang tua meninggal di jalanan adalah mengikut perkiraan minit, Nauzubillah min zalik. Begitu juga lihatlah negara kita sendiri kes pembunuhan sentiasa terpampang dan tidak pernah sunyi di dada-dada akhbar, berjayakah hukum ciptaan manusia?!

Ditambah lagi pengalaman penulis sendiri bila berada di sana, apabila sampai waktu solat peniaga-peniaga bergegas-gegas ke masjid dengan menutup barang dagangan hanya dengan kain atau kayu sahaja tidak kira samada kedai emas mahupun kedai jualan runcit.

5) Konspirasi jahat tidak akan timbul kerana untuk sabit kesalahan dalam hukum had adalah terlalu ketat. Disebut di atas tadi ia memerlukan 2 orang saksi yang adil yang benar-benar melihat kes itu berlaku. Bila disebut yang adil ialah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, tidak kekal dalam keadaan dosa kecil, tidak berperangai dengan perangai yang menjatuhkan maruah, dan tidak pernah memberi kenyataan palsu sebelum ini.

Bila disebut yang menyaksikan sendiri kes itu berlaku maka sekiranya sekadar agak-agak, dengar-dengar dari orang, tidak berapa yakin melihatnya dengan jelas, dan lain-lain lagi tidak dapat diterima penyaksiannya. Bahkan dia pula sebagai saksi dijatuhkan hukuman. Betapa susahnya hukum had nak disabitkan tetapi bila sekali disabitkan ramai orang akan rasa gementar. Dan yang paling penting bukan tilam menjadi saksi.

6) Dalam kes rompakan yang ada pembunuhan maka balasnya ialah bunuh juga. Dengan hukum itu sekiranya kita sendiri keluarga si mangsa maka kita akan berpuas hati. Kerana satunya dia dibunuh, kedua dibunuh di depan mata bukan selindung-selindung hukumannya.Jika selindung-selindung ini kita tidak berapa yakin adakah hukum itu benar-benar dijalankan atau tidak.

Lagi-lagi dalam kes 'kambing hitam' bagi pembesar-besar negara, kata kena hukum gantung sampai mati tetapi pada realitinya si kambing hitam itu dihantar ke luar negara, diberi rumah yang besar di sana dan diberi kewangan yang besar setiap bulan untuk dia hidup di sana. tidakkah ini meragukan kita semua. Di mana keadilannya?!

Dan banyak lagi kalau kita mahu bongkar akan hikmah di sebalik hukum Allah ini. Ramai yang menyangka ianya kejam tetapi ia tidak seperti yang disangkakan.

Siapa yang lebih tahu bagi sesuatu produk melainkan si tuan yang membuatnya. Begitu juga manusia ini siapa yang lebih tahu untuk menjaga mereka kalau bukan Penciptanya.

Menjadi pelik bagi mereka yang digelarkan sebagai ahli ilmuwan Islam tetapi menjadi penentang dan pembangkang terhadap hukum-hukum Allah, dan menjadi pelik juga bagi mereka yang bekerja dalam lingkungan nama Islam tetapi menjadi cacing kepanasan terhadap kedatangan ketentuan Ilahi yang bertujuan untuk mendamaikan hidup manusia.

Mentang-mentang yang keluarkan pandangan itu datang dari insan biasa sahaja ia dilekehkan, apakata sekiranya Rasulullah saw masih hidup dan cuba berkata kepada mereka perkara yang sama, apa agaknya reaksi yang mereka tonjolkan pula. Sering bercakap "Lihat apa yang dikata bukan siapa yang berkata", tetapi dalam situasi ini mereka sendiri yang membezakan antara pemanggil itu dengan Rasulullah sekalipun perkara yang dikatakan adalah sama.

Ooh, barulah penulis sedar, siaran itu pada hakikatnya adalah lidah rasmi pemerintah juga, cuma berhiaskan agama mengikut cara yang mereka kehendaki, apakan tidaknya program Islam Ha___i banyak diwar-warkan dalam iklan mereka.

Begitu jugalah kes warga asing yang dijatuhkan hukuman berbau hukuman Allah kerana minum arak di khalayak ramai. Lalu hukuman itu diubah oleh salah seorang pemerintah tertinggi negeri kepada hukuman yang ringan dan lalu ramai yang memberi komenter dalam akhbar akan hal tersebut. Maka diambillah satu pandangan agamawan Islam tentang hal ini, apa yang mengejutkan pandangannya jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Bersetuju pula dengan perubahan hukum itu dalam keadaan menyebelahi pemerintah tersebut.

Sekarang adakah dia tidak nampak antara ketentuan Allah dengan ketentuan manusia. Yang mana dia dahulukan. yang mana dia tinggikan. Yang mana lebih besar yang dia nampak? Mudah-mudah sahaja dia memberi komenter sebegitu rupa, memperolok-olokkan ketetapan Allah.

Sebab itu Allah menyataan kesedihannya ketika berkumpulnya manusia kelak dalam firmannya:

(( يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به سيستهزءون ))

Maksudnya :

((Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang seorang rasul kepada mereka selalu mereka memperolok-olokkannya))
- Yasin, ayat : 30 -

Apa yang mereka rasa selesa mereka akan sebut secara jelas tentang Islam itu, apa yang mereka rasa gusarkan tentang periuk nasi mereka maka dikelirukan agama itu. Mudahnya mereka memandang kehebatan Allah.

Cukuplah kemarahan ini dengan diiringkan setelus helaian doa kepada mereka berkenaan agar diberi cahaya petunjuk dalam ilmu dan agama mereka.

Diharap artikel ini dapat memberi pandangan yang lebih luas kepada pembaca semua dalam memahami apa jua yang datang dari Allah swt.

Kalau kita menjadi orang ilmuwan jangan jadi tidak ketahuan...

Sekian. Wassalam...


(*Huruf dZal Mu'jamah tiada di keyboard penulis, sebagai ganti ialah huruf Dal Mushalah-mohon maaf)Rabu, 14 April 2010

ALIRAN TAHFIZ : MENGAPA MESTI BE 'ROTAN'?

Bismillah, walhamdulillah.

Assalamualaikum wrt wbt,

Sidang pengunjung yang dirahmati Allah,

Alhamdulillah, kita bersua kembali di sini setelah lama tidak ada artikel al-Quran dimasukkan. mungkin kerana masa bekerja yang terlalu mencengkam diri ini, apakan tidaknya sudahlah memikul tugas sebagai guru tahfiz, ditambah lagi jawatan warden asrama, guru Bahasa Arab dan penolong setiausaha ma'had.

Ditambah lagi berita sedih yang baru diperolehi dari sahabat Mesir : "Kitab kargo ustaz (yang dari Mesir) telah dirompak, depa rompak ketika lori area barat dalam perjalanan untuk hantar". MasyaAllah, Innalillah wa inna ilai hiraji'un. Sedih rasanya hati ini, sedih sangat-sangat. Saya tak dapat bayangkan macamana hidup saya selepas ini tanpa kitab-kitab rujukan. Sedih, sayu...

Tapi, itu semua ada hikmahnya yang Allah swt sediakan untuk saya selepas ini yang sekalipun jumlah kesemua kitab itu bernilai hampir RM20 ribu. Tidak mengapa, kerana ada firman Allah swt yang sedang memujuk saya : "La tahzan!".

Sidang pengunjung sekalian,

Biarlah hal itu berlalu. Mari kita fokus kepada tajuk perbincangan yang diletakkan untuk diperbincangkan bersama.

Tidak lama dahulu kita dikejutkan dengan satu insiden seorang guru tahfiz memukul anak murid. Lalu mula proses untuk saman terhadap guru itu. Mungkin dari guru tersebut, ada sebab yang tersirat mengapa hal itu berlaku, yang sama sekali tidak dapat diterjemah dalam bicara undang-undang mahkamah yang kaku.

Dan mungkin juga anak murid yang terlibat dengan kes ini pun ada sebab mengapa dia rasa perlu menyaman gurunya.

Tapi, itu bukan sebenarnya perbincangan kita. Bahkan, yang mahu dilihatkan kepada penunjung semua bahawa sekolah beraliran tahfiz (hafaz al-Quran) kebanyakan menggunakan pendekatan merotan. Mengapa?

Teringat pakcik-pakcik yang baru balik umrah atau haji bercerita : "Kat sana kalau kau nak tahu, ada budak kecik-kecik yang berumur darjah satu hingga darjah enam, alahai yang kecik dari itu pun ada, duduk berbaris memanjang menghafal al-Quran. yang tak dapat tu, dan yang main-main ustaznya tampar je. Berguling-guling pakcik tengok".

Rotan, tampar, cubit, enjut ketampi dan apa yang sewaktunya selalu kedengaran dari sekolah aliran ini. Mengapa? Ha, yang inilah kita mahu lihat bersama.

Penulis sendiri pun bila disebut akan hal ini teringat juga zaman silam dahulu-kala. Dah berjanggut macamni baru mula nak menghafal, pun biasa kena kayu bambu belakang badan, lempang dari syekh Mesir (bukan lempeng, kalau lempeng itu lain cerita tu), berdiri ayam sambil pegang telinga dari bawah lutut, rukuk selama setengah jam dan macam-macam lagi yang pernah kena. Tapi tak pernah terdetik bahawa guru bencikan kita. Dan tak pernah sama sekali untuk melawan guru itu kembali.

Bahkan setiap hujung minggu pergi ke rumah guru untuk beri khidmat apa yang boleh pula. Syekh mesir itu pun oleh kerana dia tidak mempunyai kaki, pun kita yang ambil tiap-tiap pagi bawa masuk ke kelas.

Alhamdulillah, penulis rasa bertuah kerana punya guru yang sebegitu rupa, yang bersungguh-sungguh mahu kita mengingati al-Quran.

Tapi, pada hari ini bila kita berbincang tentang pendidikan di sekolah-sekolah terutamanya sekolah kebangsaan, guru-guru hampir hilang kuasanyanya dalam masalah membentuk peribadi dan jatidiri anak murid. Sentuh pun kena saman, bahkan disentuh pula oleh anak murid.

Ramai orang tahu kes guru kena 'balun' dengan penyodok sampah di hadapan perhimpunan mingguan oleh pelajar tahun enam. Guru berlawan cakap dengan anak murid sendiri dalam kes kerja rumah tidak terlaksana. Lagak anak murid kini ke sekolah dengan gaya dan fesyen rambut yang jauh dari budaya ketimuran, kes ponteng sekolah, kes ber'couple' yang kronik, sikap kurang-ajar yang terlampau, yang semua itu guru-guru kini hanya dapat melihat dan takut untuk berbuat sesuatu (kerana hati mereka tergari dan digari oleh banyak perkara).

Oleh itu, bila kita menyebut rotan di sekolah aliran tahfiz bukan hanya kerana tidak dapat menghafal al-Quran dengan baik bahkan ia meliputi bagaimana seorang mu'allim atau guru ingin membentuk peribadi anak muridnya.

Jangan samakan antara tarbiyah, didikan atau layanan ibu bapa terhadap anaknya dan antara tarbiyah seorang guru terhadap anak muridnya. Wujud kesamaan dari satu sudut tetapi berbeza dari pelbagai sudut yang lain.

Sama-sama ingin melihat anak itu besar dengan sempurna tetapi mesti cara dan jalan yang berbeza. Itu yang penting diketahui.

Ibu bapa wajib melayan anaknya dengan penuh kasih sayang, memberi nafkah tempat tinggal yang baik, memberikan didikan agama yang sempurna dan kadangkala sehingga terlebih umpama orang tua berkata "umpama menatang minyak yang penuh". Itu yang biasanya pijak kepala orang tua, kerana tersalah pemberian sukatan kasih sayang.

Dan kadangkala didikan di rumah menemui jalan buntu, lantas menghantar ke sekolah-sekolah agama swasta sebagai jalan terakhir (berdasarkan pengalaman penulis). Bukan mahu menyindir tetapi sekadar menerangkan realiti yang memang benar-benar berlaku.

Sedangkan guru di sekolah haruskah menggunakan cara yang sama? guna cara kasih sayang semata-mata, peluk, belai, cium? sehingga murid tidak kenal mana yang boleh dibuat dan mana yang tidak boleh. Yang mana baik dan yang mana jahat. Yang mana putih dan yang mana hitam

Sudah tentulah guru mesti menggunakan cara yang berbeza. Ada dorongan dan ada larangan. Ada rotan dan ada kasih sayang. Kadangkala tegur cara berhikmah, kadangkala tidak boleh.

umpama seorang kawan sejati yang terlihat seeokor lipan di badan kawannya, sudah tentu kalau dia sayangkan kawannya itu cara yang terbaik ialah dia mengambil selipar dan terus ketuk lipan itu sehingga mati sekalipun kawannya berteriak sakit.

Katakanlah sekiranya dia mengambil pendekatan untuk memberitahu dahulu, menerangkan kepada kawannya bahawa terdapat seeokor lipan di badannya, lipan tersebut bersaiz besar, berwarna sekian-sekian, dari jenis sekian-sekian, sudah tentulah kawannya itu mungkin tidak dapat diselamatkan lagi kerana cara yang diambil dalam menyelamatkan kawannya adalah salah.
Siapa kita untuk komen guru-guru yang sebeginirupa kalau kita bukan berada di tempat mereka.

Kena ingat, Saidina Ali ka pernah menyebut : "Satu huruf yang guru kamu ajar, seribu dinar kamu kena bayar untuknya", "Aku adalah hamba kepada guruku".

Hari ini, timbul masalah komen akan tindakan guru yang merotan, kerana murid itu sendiri lupa bahawa dia datang datang ke sekolah seperti datangnya seorang ketua. Apakan tidaknya dia di rumah dibelikan apa segala macam yang dia kehendaki tanpa batasan. Bila datang ke sekolah sikap itu terbawa-bawa dan ibubapa pula menyokong dan meyakini anak masing-masing lebih dari percaya kepada guru yang mendidik.

Sidang pengunjung yang dikasihi sekalian,

Allah swt juga dengan penuh kebijaksanaanNya menggunakan cara yang sama dalam mendidik manusia ciptaanNya.

Ada kata-kata dorongan dengan janji-janji syurga yang indah, dan ada juga kata-kata ancaman dengan janji neraka yang penuh seksaan dan azab.

Semua itu hanya semata-mata mahu membentuk manusia yang takut serta harap kepadaNya, yang penuh bertakwa, dan manusia-manusia ini wujud di atas bumi menjadi rahmat untuk alam seluruhnya.

Andaikata cara kasih-sayang sahaja yang digunakan oleh Allah swt, sudah tentu manusia itu akan rosak.

Itu dapat dilihat dari kelebihan yang Allah swt telah beri kepada seorang manusia yang bernama Firaun. Diberi apa sahaja kekayaan yang ada di bumi ini, kesihatan yang tidak pernah sakit sekalipun pening, kerajaan yang hebat, bangunan -bangunan yang tinggi megah sehingga ke hari ini. Lantas semua itu akhirnya menjadikan dia seorang yang kufur dan kafir.

Begitu juga seorang makhluk perosak yang bakal muncul di hari terakhir dunia yang bernama dajjal al-masih. Diriwayatkan bahawa bila dia muncul nanti segala kehendaknya akan dipenuhi oleh Allah swt. Sehingga hal itu menjadi ujian yang amat berat untuk umat beriman (kerana Rasulullah saw sendiri dan menyuruh umatnya berdoa untuk melepasi ujian yang amat dahsyat itu).

Demikianlah dua contoh manusia yang Allah swt berikan kelebihan duniawi, hasilnya mereka lupa asal-usul penciptaan mereka.

Berbeza pula dengan seorang insan yang mulia dan amat disayangi oleh Tuhan dan seluruh makhluk, yang diberi nama Ahmad atau Muhammad saw. Makin sayang Allah kepada baginda makin tinggi ujian yang diberi, sehingga pernah sekali kasut baginda bergenang penuh dengan darah Baginda saw dalam menjalankan misi dakwah Islamiah. Pernah berlapar dengan tempoh yang lama kerana ketiadaan makanan.

Sebab itu, dalam ramai-ramai manusia ini hanya 124 ribu sahaja yang dipilih menjadi nabi, dan dari 124 ribu itu pula hanya 313 sahaja yang dilantik menjadi rasul, dan dari 313 rasul itu hanya 25 sahaja yang wajib percaya, dan dari 25 itu pula hanya 5 orang sahaja yang berpangkat Ulul Azmi, dan dari 5 rasul itu pula hanya seorang yang paling dikasihi. Ini kerana lebihnya ujian yang diberi berbanding yang lain.

Tetapi tidaklah kita menafikan sama sekali, Allah swt hanya memberi ujian sahaja tanpa kelebihan. Tidak!

Di samping ujian itu, diberi juga kelebihan kepada mana-mana kekasihNya.

Begitu juga dalam isu rotan anak murid. Bukanlah guru itu asyik merotan 24 jam tidak henti-henti. Ada ketika rotan ada ketika juga beri makan. Ada ketika cubit ada ketika juga beri hadiah.
Seperti permainan tarik tali, ada ketika perlu ditarik untuk kemenangan dan ada ketika juga perlu dihulur untuk pasang strategi.

Sehinggalah apabila kita membincangkan isu ini, ianya telah melangkaui perbincangan isu pendidikan kepada murid di sekolah. Bukan tertumpu sekolah aliran tahfiz sahaja, bahkan sekolah-sekolah agama swasta yang lain.

Kalau guru dulu boleh sentuh murid hasilnya hari ini kita menjadi 'orang', guru sekarang tidak boleh sentuh murid apa pula yang akan jadi generasi ini untuk masa yang akan datang? Hal ini perlu direnungkan bersama.

Sidang pengunjung yang dirahmati Allah,

Kita kembali semula kepada tajuk perbincangan kita.

Kewajaran menggunakan rotan dalam aliran tahfiz perlulah dilihat juga dari beberapa aspek yang lain seperti berikut :

1) Rasulullah saw sendiri menerima al-Quran dari Allah swt melalui perantaraan Jibril as juga ada ketikanya jalan yang dihadapi untuk mendapatkan al-Quran itu adalah kesakitan yang amat sangat.

Dalam musnad Imam Ahmad, periwayatan dari Abdullah bin Umar ra : (( Pernah aku tanyakan
Nabi saw : "Adakah engkau dapat rasa wahyu (ketika wahyu turun)?", Baginda berkata : "Aku dengar suara yang berdengung lalu aku terdiam ketika itu, maka tiada berlalu wahyu itu melainkan aku rasakan diriku digenggam")). Dalam al-Sahih mengatakan keadaan hal ini adalah paling dahsyat cara penerimaan wahyu berbanding keadaan yang lain.

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari Aisyah ra berkata : (("Rasulullah saw itu apabila menerima wahyu, berat kepalanya (mungkin kepala Baginda saw sedang berada di pangkuannya) dan putih dingin wajahnya yakni berubah kulit muka, dan kedapatan sejuk di pipinya dan keluar peluh sehingga keluar kilauan dari mukanya seolah-olah intan berlian")).

Begitu juga dengan masalah rotan pelajar untuk mengingati al-Quran, tidaklah ianya berlaku setiap masa, hanya ketika dan masa yang tertentu sahaja. Baginda saw sendiri juga ada ketika dia menerima wahyu dalam keadaan yang senang, tidaklah semuanya berat dan susah.

2) Ahli al-Quran ini mempunyai musuhnya yang tersendiri dengan permusuhan yang sangat-sangat iaitu iblis dan syaitan.

Mereka yakni syaitan akan cuba sehabis-habis upaya untuk mengacau, menggoda, menghasut golongan yang menghafal al-Quran apatah lagi anak-anak yang mula berjinak-jinak dengan al-Quran.

Anak-anak ini kecil tetapi pangkat syaitan yang dihantar berpangkat tinggi dan besar. Bayangkanlah apa yang akan dihadapi oleh diri anak-anak ini dengan hasutan syaitan tersebut samada malas, mengantuk, benci, tiada minat, nak berhenti (padahal sebelum itu bersemangat), susah nak ingat, dan macam-macam karenah lagi yang tak dapat dikata di sini, hanya mereka yang cebur dalam situasi ini sahaja dapat memahami.

Oleh kerana itu, denda atau rotan dan sebagainya adalah ubat bagi permasalahan ini bagi menghalau samada 'benda' itu berada dalam tubuh badan anak-anak itu (seperti sabda Baginda saw ianya berlari di dalam tubuh sejajar dengan aliran darah) ataupun supaya anak-anak itu bangkit melawan arus jahat yang dia sendiri tidak namapak dan tidak tahu.

Hal ini pernah berlaku dalam kes penulis sendiri yang mempunyai juga anak murid tahfiz.
Pada tahun 2010 menyaksikan kemasukan anak murid baru seramai lebih kurang 20 orang ke ma'had yang penulis bertugas. Ianya memberi cabaran kepada penulis untuk membimbing mereka ke arah cita-cita untuk menjadi hafiz.

Latarbelakang yang jauh sama sekali dari suasana tahfiz menyukarkan lagi tanggungjawab itu. Mujurlah berbekalkan sedikit cita-cita dan semangat baru mendorong mereka ke alam al-Quran ini.

Ada seorang pelajar yang sudah diajar cara dan teknik menghafal kemudian diberi lagi tempoh sehingga 6 hari langsung tidak dapat hantar apa-apa hafalan walaupun setengah muka surat. Lalu hari ke-6 itu dia terpaksa dirotan dan dimarahi. Akhirnya hari ke-7 dia berjaya menghantar hafalan baru 1 muka surat. Dan hasilnya pada hari ini, dia adalah pelajar yang cemerlang dalam kelas kerana setiap hari dapat menghantar hafalan mengikut jadual hafalan yang tersedia. alhamdulillah, semua itu kurniaan Allah dan Allah berkuasa mengurniakannya.

Begitulah hukum alam, sesuatu yang bernilai seperti emas contohnya, terpaksa dikorek, didulang, diayak, disaring, dilebur, dicanai, dipalu, dan diukir, barulah ia menjadi harta yang sangat bernilai di mata dunia.

Sesuatu yang bernilai mestilah menempuh kesukaran dahulu, barulah tinggi kayu ukur kualiti yang dipakai. Tiada yang senang di dunia ini melainkan jalannya pahit, dan tiada yang susah melainkan jalannya manis.

Oleh itu, kesimpulan dari perbincangan ini penulis mengatakan cara tersebut wajar dan bukan hanya tertumpu ke sekolah aliran tahfiz semata bahkan di semua intitusi pendidikan yang ada. Barulah hasilnya kita akan dapat lihat dan rasa.

Walaubagaimanapun, penulis buka tajuk ini untuk diperbincangkan, ianya tidak tertutup begitu sahaja. Sidang pengunjung bolehlah memberi komentar dan pandang di ruang 'comments' di bawah artikel ini, penulis bersedia untuk semua keadaan. InsyaAllah.

Sekian, terima kasih.

Khamis, 28 Januari 2010

HAFIZ FASIQ : ANTARA SYAFAAT DAN LAKNAT

Assalamualaikum wrt. wbt.,

Salam hormat kepada semua pengunjung setia blog ini, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat wal 'afiat hendaknya.

Alhamdulillah, pada kali ini saya cuba mengupas satu topik yang selalu diperbincangkan diperingkat awam dan sering jawapannya menjadi tergantung tidak bertali. Ini akibat dari kupasan yang tidak disetakan kepada tunjang hujjah agama ini.

Perbincangan tajuk ini dikupas secara terbuka dan saksama.

Oleh itu, saya menjemput para pemikir untuk menyatakan pendirian dan kenyataan berkenaan isu ini.

PERKATAAN 'HAFIZ'
Dari tajuk ini, perkataan 'hafiz' yang digunakan adalah tidak bertepatan dengan maksudnya yang sebenar sepertimana yang ditetapkan oleh para alim ulama kerana makna asal ia menunjukkan makna seorang yang menghafal hadis Nabawi dengan kadar yang tertentu. Tetapi sengaja penulis menggunakan perkataan tersebut kerana ia lebih hampir dan rapat dengan orang kebanyakan yang memberi makna seorang yang menghafal al-Quran 30 juzu sepenuhnya.

'FASIQ'
Antara definisi fasiq :
- Bermaksud orang yang ingkar atau memandang ringan akan suruhan dan larangan Allah.
- Dia percaya kepada ajaran Islam, tetapi tidak mengamalkannya. Atau
- Mentakwil hukum mengikut fikiran atau selera sendiri.

Perkataan ini mempunyai defini yang luas, sukar ditentukan keluasan lingkungan maknanya. Tetapi secara dasar ianya menunjukkan kepada perbuatan seseorang yang salah kerana melanggar ketetapan norma-norma yang telah ditentukan.

Atau boleh juga kita simpulkan kepada maknanya bersekitar maksud-maksud yang di atas.

LINGKUNGAN PERBINCANGAN
Sebenarnya topik ini cuba membahaskan berkenaan mana-mana individu yang dikenali sebagai penghafaz al-Quran serta memiliki sifat-sifat yang buruk dan meletakkan dirinya di kalangan orang yang fasiq seperti kita sebutkan di atas.

Secara adilnya, marilah kita sama-sama terlebih dahulu mengetahui kelebihan-kelebihan orang yang menghafal al-Quran yang kita keluarkan dari hadis-hadis Nabawi.

Sebagaimana pengetahuan orang ramai, satu hadis dari Ali, dari Rasulullah saw bersabda :

من قرأ القرءان فاستظهره فأحل حلاله وحرم حراحه أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار

Maksudnya :
" Barangsiapa membaca al-Quran dan menghafalnya dan menghalalkan apa yang halal (di dalam)nya, mengharamkan apa yang haram (di dalam)nya, Allah masukkan dia ke dalam Syurga, dan juga menerima syafaatnya kepada sepuluh orang dari ahli keluarganya semua yang selayaknya mereka masuk Neraka".

(Rwyt. Imam Ahmad, Ibn. Majah, al-Darimi dan al-Turmizi mengatakan : "Ini Hadis gharib, dan Hafs bin Sulaiman adalah perawi yang tiada padanya kekuatan ( القوي)").

Begitu juga satu hadis yang diriwayat dari Abi Sa'id, bersabda Rasulullah saw :

يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرءان عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى الساءلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه

Maksudnya :
"Allah berfirman : "Jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan memohon rahmat daripadaKu kerana dia sibuk dengan al-Quran, Aku akan mengurnuiaknnya lebih daripada mereka yang memohon rahmat daripadaKu. Dan ketinggian Perkataan Allah ke atas segala perkataan adalah seperti ketinggian Allah di atas segala makhlukNya".

(Rwyt. al-Turmizi, al-Darimi dan al-Baihaqi dalam al-Sya'bu)

Dan di sana, banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan orang yang menyibukkan dirinya dengan al-Quran.

Tidak kurang juga golongan ini sama dengan para sahabat r.a. yang masing-masing berlumba-lumba mendapatkan ganjaran yang telah disabdakan oleh Baginda saw.

Setiap masa dihabiskan dengan mengulang-ngulang ayat suci al-Quran di bibir, otak diperah untuk mengingatinya, kesihatan tubuh badan dipertaruhkan untuk mendapatkan al-Quran, ada yang menangis, ada yang demam, ada yang pening, ada yang pengsan semata-mata kerana al-Quran. Oleh sebab itu golongan ini layak mendapat ganjaran yang besar dari yang Maha Besar.

al-Imam Ibnu al-Jazari ra. menyebut dalam susunan matannya :
وبعد : فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف
لذاك كان حاملوا القرءان أشراف الأمة أولى الإحسان
وإنهم فى الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهى
Maksudnya :

"Selepas itu : Manusia itu tidak mulia melainkan dengan apa yang dia hafal dan mengetahui tentangnya (al-Quran),
Demikian itu mereka pembawa Risalah Suci ini adalah sebaik-baik umat dan sebaik-baik perlakuan,
Dan sesungguhnya mereka di kalangan manusia adalah Ahli Allah, dan Allah berbangga dengan mereka."

HAFIZ FASIQ

Sekalipun begitu, golongan ini terancam dengan beberapa perkara. Perkara ini mesti diambil ihtimam dan mesti dielakkan oleh mereka.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hadis seperti berikut :
1) Satu riwayat dari Saidina Umar al-Khattab ra., bersabda Rasulullah saw. :

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين

Maksudnya :
"Sesungguhnya Allah swt. memuliakan ramai orang melalui Kitab ini dan Dia juga merendahkan ramai orang dengan perantaraan yang sama".

(Rwyt Muslim)

2) Begitu juga jika kita melihat dari Hadis pertama yang disebut dalam ruangan ini tentang kelebihan para Huffaz.

Disebut hafiz yang dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya itu adalah setelah melepasi syaratnya yang tersendiri iaitu menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram di dalamnya.

3)Firman Allah swt :
(( مثل الذين حملوا التورىة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ))

Maksudnya :
(( Perumpamaan orang yang menanggung Kitab Taurah itu, kemudian enggan menanggungnya (dengan erti kata sebenar) adalah seperti keldai yang membawa longgokan kitab-kitab yang besar (yang ia sendiri tidak tahu apa yang sedang ditanggungkan itu).))

(Al-Jum'ah, ayat 5)

4) Lebih jelas lagi dan bertepatan dengan perbincangan kita pada kali ini dapat kita lihat pada Surah al-Baqarah, ayat 26, firman Allah swt :

((يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ))

Maksudnya :
(( Dengannya (perumpamaan itu) (Allah) menjadikan ramai yang sesat, dan dengannya juga ramai yang mendapat petunjuk. Dan Dia tidak menyesatkan dengan sebab perbandingan itu melainkan mereka yang bersifat fasiq)).


KESIMPULAN

Dari sini, jelaslah bagi kita apakah sikap Allah swt terhadap mereka yang menghafal al-Quran tetapi dalam masa yang sama mereka sentiasa mendapat murka Allah swt.

Apa yang dibaca sentiasa terkena pada wajah mereka kembali. Apakan tidaknya, mereka membaca ayat Allah swt :
ألا لعنة الله على الظالمين
لعنة الله على الكاذبين

dalam masa yang sama mereka mempunyai sifat-sifat tercela tersebut.

Oleh kerana itu, Allah swt berfirman :

(( وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ))

Maksudnya :
(( Dan Kami turunkan dari al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat kepada orang yang beriman, dan dalam masa yang sama juga ia tidak menambah apa-apa kepada orang yang zalim melainkan kebinasaan)).

Sebab itu, ketika mana Saidina Umar al-Khattab ra. pernah bertanya kepada gabenornya iaitu Nafi' Ibnu Abdul Harith siapakah yang dilantik menjadi pentadbir bagi kawasan hutan. "Ibnu 'Abzi", jawab Nafi'.

Umar bertanya lagi : "Siapakah dia?".

"Dia adalah salah seorang dari hamba-hamaba kami", jawabnya.

Di tanya lagi : "Mengapa kamu melantiknya".

Jawab Nafi' : "Kerana dia membaca Kitab Allah".

Mendengar akan jawapan itu, lantas Umar berkata dengan satu hadis Nabi saw yang bersabdakan bahawa dari hujah-hujah Kitab Allah ini, Allah meninggikan dan merendahkan bagi sesiapa yang Ia kehendaki.

Wallahhua'lam....